artykuł nr 1

Kontrole zewnętrzne 2013

Lp.
Oznaczenie organu kontrolnego Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Zapis z przeprowadzonej kontroli
1 Urząd Marszałkowski
w Łodzi
Kontrola operacji pn. „EURO-Festyn w Sokolnikach – impreza sportowo-rekreacyjna”

23.01.2013

Raport
2 Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi
Kontrola w zakresie prawidłowości ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za okres 31.03.2010r – 31.12.2012r 11.03.2013 -13.03.2013 Sprawozdanie
3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zduńskiej Woli Kontrola w zakresie:
- Prawidłowości rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
-prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
7.05.2013
-10.06.2013

Protokół

Aneks nr 1

4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Kontrola wniosku „Rewitalizacja zabytkowego parku w Sokolnikach 27.05.2013 Protokół
5 Archiwum Państwowe w Kaliszu Kontrola kompleksowa archiwum zakładowego 22.07.2013 Protokół
6

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Kontrola działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie małych projektów.

14.11.2013

Protokół
7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Kontrola realizacji zadania pn „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z osprzętem dla OSP Sokolniki” 23.12.2013 Protokół

 

Dostępne kategorie:
2014
2013
2012
2011
2010
2009