artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 

Lp.

 

Terminy odbywania posiedzeń

 

Tematyka

 

Uwagi

1.

15 styczeń 2016 r.

godz.14:00

1) Analiza wyników kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej w 2015 roku.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

2.

22 luty 2016 r.

godz.14:00

1) Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2015 roku.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

3.

09 marzec 2016 r.

godz.13:00

1) Przegląd i ocena stanu technicznego budynku przedszkola w miejscowości Walichnowy.

 

komisja objazdowa wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

4.

12 kwiecień 2016 r.

godz.13:00

1) Kontrola wydatków w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego (kontrola problemowa)

Urząd Gminy
w Sokolnikach

5.

10 czerwiec 2016 r.

godz.13:00

1) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2015 rok;

2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

3) Wypracowanie i przekazanie Radzie Gminy Sokolniki wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki.

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

6.

24 sierpień 2016 r.

godz.14:00

1) Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019, w tym z realizacji przebiegu przedsięwzięć.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

7.

19 wrzesień 2016 r.

godz.13:00

1) Kontrola wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6230 dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (kontrola problemowa).

Urząd Gminy
w Sokolnikach

8.

12 październik 2016 r.

godz.13:00

 

 

 

 

 

 

 

19 październik 2016 r.

godz.13:00

1) Kontrola problemowa dotycząca stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zmianami) przez dyrektorów szkół oraz spójności z dokumentami przyjętymi
w jednostkach organizacyjnych gminy - szkołach.

 

1) Praca nad projektami uchwał w sprawie podatków
i opłat na 2017 rok - analiza proponowanych stawek.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

9.

14 grudzień 2016 r.

godz.14:00

1) Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2017 rok:

- wypracowanie ostatecznej opinii, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stałych komisji Rady Gminy Sokolniki,

2) Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

 

Urząd Gminy
 w Sokolnikach

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem  posiedzeń mogą być następujące sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rewizyjnej. Ponadto mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia. Na posiedzeniach rozpatrywane będą także sprawy przewidziane na sesje. 

 Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę Gminy (dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i problemowych i sprawdzających).