artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 12:00

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 13 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2016 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.
  4. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2016 rok.
  5. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2016 rok dla Wójta Gminy Sokolniki.
  6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  7. Wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/  Jarosław Rembecki