artykuł nr 1

Plan Pracy Komisji na 2011 rok

15 lutego 2011
 

 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA
RADY GMINY SOKOLNIKI NA 2011 ROK

 

 

 

PL Termin realizacji Tematyka Uwagi
1 I kwartał
styczeń
1. Wypracowanie stanowiska do projektu budżetu Gminy na 2011 rok w zakresie rolnictwa.  
  luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2011 rok.  
  marzec 1. Informacja na temat utrzymania zieleni w Gminie Sokolniki,  
2 II kwartał
kwiecień
1. Informacja o ściągalności podatku rolnego za I kwartał,
2. Informacja na temat gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sokolniki,
3. Informacja na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej w Sokolnikach.
 
  czerwiec 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok w zakresie rolnictwa.  
3 III kwartał
sierpień
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku.  
  wrzesień 1. Informacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sokolniki.  
4

IV kwartał

październik

1. Informacja na temat prac nad projektem Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami.  
  grudzień 1. Praca nad projektem budżetu Gminy na 2012 rok
w zakresie rolnictwa,
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2012 rok,
3. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa za 2011 rok.
 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem każdego posiedzenia będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rolnictwa, rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w sprawach rolnictwa oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rolnictwa.
Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji. Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne i pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Kamila Lerka