artykuł nr 1

Plan pracy Komisji na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/2013
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 29 stycznia 2013 r. 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA NA ROK 2013 

 

Lp. 

Terminy odbywania posiedzeń 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

24 styczeń 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Analiza projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Sokolniki, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania; 
2)Praca nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2013 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

2. 

25 luty 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Informacja w zakresie zaopatrzenia wsi 
w wodę - ocena gospodarki wodno - ściekowej gminy za 2012 rok; 
2) Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Sokolnikach za 2011 i 2012 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

3. 

25 marzec 2013 r. 
godz.14:00 

1) Kontynuacja prac nad projektami uchwał związanymi z reformą systemu gospodarki odpadami komunalnymi (projekt uchwały w sprawie górnych opłat stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych  na terenie Gminy Sokolniki oraz projekt uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych); 
2) Praca nad projektem programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokolniki. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

4. 

25 kwiecień 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Ocena stanu terenów zielonych w Gminie Sokolniki po sezonie zimowym. 

Komisja wyjazdowa 

5. 

24 maj 2013 r. 
godz.14:00 

1) Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Sokolniki - spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Sołtysami. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

6. 

13 czerwiec 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2012 rok; 
2) Ocena stopnia przygotowania gminy do realizacji zadań związanych z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

7. 

28 sierpień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2013 roku; 
2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

8. 

26 wrzesień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Informacja na temat prac nad projektem Programu Ochrony Środowiska. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

9. 

25 październik 2013 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektami uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok - analiza proponowanych stawek; 
2) Informacja ze stanu realizacji zadań wynikających z programu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sokolniki za miesiąc styczeń - wrzesień 2013. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

10. 

6 grudzień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2014 rok; 
2) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa za 2013 rok; 
3) Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2014 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rolnictwa, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w zakresie działania Komisji Rolnictwa, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rolnictwa oraz analiza materiałów przewidzianych na sesje. 

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji. Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne oraz pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie.