artykuł nr 1

Plan Pracy Komisji na 2014 rok

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA NA ROK 2014 

 

Lp. 

Terminy odbywania posiedzeń 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

24 marzec 2014 r. 
godz. 14:00 

1) Praca nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2014 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

2. 

24 kwiecień 2014 r. 
godz. 14:00 

1) Informacja w zakresie zaopatrzenia wsi 
w wodę - ocena gospodarki wodno - ściekowej gminy za 2013 rok, 
2) Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Sokolnikach za 2013 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

3. 

23 czerwiec 2014 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2013 rok.

Urząd Gminy w Sokolnikach 

4. 

25 sierpień 2014 r. 
godz.16:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2014 roku, 
2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

5. 

27 październik 2014 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektami uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 rok - analiza proponowanych stawek, 
2) Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku,

Urząd Gminy w Sokolnikach 

6. 

14 listopad 2014 r. godz. 14:00 

1) Omówienie inwestycji gminnych zrealizowanych w kadencji 2010 – 2014,
2) Podsumowanie kadencji 2010 -2014.

 

Posiedzenie wspólne wszystkich komisji
Urząd Gminy w Sokolnikach 

7. 

Grudzień 2014 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2015 rok, 
2) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa za 2014 rok, 
3) Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2015 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rolnictwa, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w zakresie działania Komisji Rolnictwa, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rolnictwa oraz analiza materiałów przewidzianych na sesje. 

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji (nieujęte w planie pracy). Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne oraz pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie.