artykuł nr 1

Harmonogram sesji Rady Gminy Sokolniki na 2023 rok

Lp.Termin sesjiTematyka

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Marzec 2023

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2022 rok.

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2023 za 2022 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami na realizację tych zadań za 2022 rok.

5. Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2023 roku”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2024 rok.

 

 

 

2.

 

 

 

Kwiecień 2023

1. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2022 rok.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2027 za 2022 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2022 rok.

4. Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2023 rok.

 

3.

 

Maj 2023

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”.

 

 

 

4.

 

 

 

Czerwiec 2023

1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Sokolniki za 2022 rok.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu instytucji kultury za 2022 rok.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

 

5.

 

Sierpień 2023

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2023 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2023.

 

 

6.

 

 

Październik 2023

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

2. Informacja Wójta Gminy Sokolniki i Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.

3. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.

 

7.

 

Listopad 2023

1. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”.

8.

Grudzień 2023

1. Uchwalenie budżetu gminy Sokolniki na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje.