artykuł nr 1

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w dniu 24 października 2016 r. o godzinie 13:00

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 24 października 2016 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad w poszczególnych komisjach, zmiany do porządku obrad.

2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2016 – 2019 – wypracowanie opinii.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok – wypracowanie opinii.

4. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – wypracowanie opinii.

5. Analiza projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – wypracowanie opinii.

6. Analiza stawek pozostałych podatków i opłat na 2017 rok.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie statutu Gminy Sokolniki – zapoznanie się ze stanowiskiem doraźnej Komisji Statutowej, wypracowanie opinii przez stałe komisje.

8. Omówienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Sokolniki.

10. Sprawy bieżące.

11. Wnioski i zapytania.

12. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Jarosław Rembecki

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

/-/ Marek Małecki

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

/-/ Radosław Szkudlarek

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Dostępne kategorie:
Posiedzenia komisji