artykuł nr 1

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 listopada 2016 r. o godzinie 13:00

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 2016 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad w poszczególnych komisjach, zmiany do porządku obrad.

2. Analiza tematu związanego z działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Sokolnikach.

3. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sokolniki za rok szkolny 2015/2016.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
– wypracowanie opinii.

5. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet
– wypracowanie opinii.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”
– wypracowanie opinii.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach – wypracowanie opinii.

9. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – wypracowanie opinii.

10. Informacja w zakresie prac nad zmianą nazwy ulicy w miejscowości Sokolniki.

11. Informacja o stanie przygotowań do sezonu zimowego utrzymania dróg.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Sokolniki.

13. Sprawy bieżące.

14. Wnioski i zapytania.

15. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Jarosław Rembecki

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

/-/ Marek Małecki

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

/-/ Radosław Szkudlarek

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 /-/ Zbigniew Kowalczyk

Dostępne kategorie:
Posiedzenia komisji