artykuł nr 1

Zawiadomienie o LXXI sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 29 lutego 2024 r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815) zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2024 roku o godzinie 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, odbędzie się LXXI sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2023 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 wraz z potrzebami związanymi z realizacją tych zadań.

8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokolniki na lata 2021-2027 za 2023 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 za 2023 rok.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Sokolniki za 2023 rok.

11. Raport o stanie gminy Sokolniki za 2023 rok.

12. Sprawozdanie z  działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.

13. Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji w 2023 roku.

14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy w 2023 roku.

15. Harmonogram sesji Rady Gminy Sokolniki na 2024 rok, z uwzględnieniem upływu kadencji.

16. Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2024 roku, z uwzględnieniem upływu kadencji.

17. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2024 – 2030,

b) zmiany budżetu gminy na 2024 rok,

c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sokolniki środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku,

d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Sokolniki na lata 2024-2026,

e) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Sokolniki na 2024 rok,

f) rozpatrzenia wniosku o przedłużenie nazwy ulicy Tulipanowej w miejscowości Pichlice,

g) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pichlice,

h) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sokolniki,

i) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

19. Wnioski i informacje.

20. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/Rafał Prukop


 

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl