artykuł nr 1

Plan pracy komisji na 2019 rok


Kwiecień 2019
Kontrola w zakresie realizacji I etapu inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy Gmina Sokolniki”.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Maj 2019
Kontrola w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ”.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Czerwiec 2019
1. Zapoznanie się z raportem o stanie mienia Gminy Sokolniki za 2018 rok.
2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.
4. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2018 rok
- w oparciu o procedurę absolutoryjną.


Sierpień 2019
Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją
 o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028,
 w tym z realizacji przebiegu przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.


Wrzesień 2019
Kontrola w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej Nowy Ochędzyn – Niwiska”.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Październik 2019
Kontrola w zakresie wydatkowania środków na organizację Dni Gminy Sokolniki 2018, w tym środków przekazanych w formie dotacji dla GOKSiT w Sokolnikach.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Grudzień 2019
1. Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2020 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki -  wypracowanie ostatecznej opinii.

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki