artykuł nr 1

Plan pracy komisji na 2020 rok

Lp.

Termin

Tematyka

Uwagi

1.

Czerwiec 2020

1.Zapoznanie się z raportem o stanie mienia Gminy Sokolniki za 2019 rok.

2.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.

4.Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2019 rok

- w oparciu o procedurę absolutoryjną.

 

2.Lipiec 2020

Kontrola realizacji zadań ustawowych przez GOPS

– finansowanie i wydatki.

 

3.

Sierpień 2020

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

2. Funkcjonowanie placówek przedszkolnych na terenie Gminy Sokolniki.

 

4.

Wrzesień 2020

Kontrola zagadnień dotyczących zasad rozpatrywania i przyjmowania skarg i wniosków przez organy gminy i jednostki organizacyjne.

 

5.

Październik 2020

Kontrola z zakresie ściągalności za śmieci oraz podatków i opłat za ich usuwanie w latach 2018 – 2019.

 

6.

Listopad 2020

Kontrola realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

 

7.

Grudzień 2020

Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2021 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki – wypracowanie ostatecznej opinii.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki