artykuł nr 1

Plan pracy komisji na 2021 rok

Lp.TerminTematykaUwagi

 

1.

 

Kwiecień 2021

1. Kontrola wydatków na zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w gminie Sokolniki oraz wydatków na realizację funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

 

 

2.

 

Maj 2021

1. Kontrola w zakresie ściągalności podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018 – 2019 i za 2020 rok.

 

 

 

 

3.

 

 

 

Czerwiec 2021

1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją
o stanie mienia gminy.

3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2020 rok

- w oparciu o procedurę absolutoryjną.

 

 

4.

 

Sierpień 2021

1. Analiza wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

 

 

5.

 

Wrzesień 2021

1. Kontrola w zakresie kosztów utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 – 2020.

 

 

6.

 

Październik 2021

1. Kontrola w zakresie kosztów utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 – 2020.

 
7.

Listopad 2021

1. Kontrola realizacji inwestycji dotyczącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy.

 

 

8.

 

Grudzień 2021

1. Analiza projektu budżetu gminy Sokolniki na 2022 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki – wypracowanie ostatecznej opinii.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki