artykuł nr 1

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki w 2020 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

W 2020 ROKU

 

W 2020 roku Komisja Rewizyjna odbyła 7 posiedzeń, podczas których:

1) sporządziła sprawozdanie z działalności w 2019 roku oraz opracowała plan pracy na 2020 rok;

2) określiła programy kontroli i wyznaczyła terminy przeprowadzenia tych kontroli w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki plan kontroli (z planu nie zrealizowano dwóch kontroli);

3) rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok;

4) zapoznała się z raportem o stanie Gminy Sokolniki za rok 2019;

5) rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2019 rok oraz zapoznała się z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy;

6) wydała pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2019 rok, w której stwierdziła, iż Wójt realizując zadania związane z budżetem kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi;

7) wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2019 rok dla Wójta Gminy Sokolniki;

8) przeanalizowała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku;

9) przeanalizowała projekt budżetu gminy Sokolniki na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021-2029 – komisja wydała pozytywna opinię w powyższym zakresie;

10) zapoznała się z autopoprawką do projektu budżetu gminy Sokolniki na 2021 rok
– komisja wydała pozytywną opinię w powyższym zakresie.

 

W 2020 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1) w dniach 13-31 lipca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sokolnikach – kontrolą objęto zakres realizacji ustawowych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach – finansowanie i wydatki.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski, zalecenia: brak

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – GOPS w Sokolnikach, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXVI sesji w dniu 7 października 2020 r.

2) w dniach 19-31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach – kontrolą objęto funkcjonowanie placówek przedszkolnych na terenie gminy Sokolniki.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: Faktura Nr 8/2019 z dnia 11.01.2019 dot. zakupu miału węglowego w ilości 9,38t dla Zespołu Szkół w Sokolnikach.

Wnioski: Opracowanie dogłębnej analizy zużycia miału węglowego w Zespole Szkół w Sokolnikach (co jest przyczyną wzrostu o 60% zużycia opału).

Zalecenia: Opracowanie faktycznego zużycia energii cieplnej do posiadanej powierzchni poszczególnych placówek przedszkolnych.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXVI sesji w dniu 7 października 2020 r.

3) w dniach 28, 29 i 30 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach oraz Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach
– kontrolą objęto zasady rozpatrywania i przyjmowania skarg i wniosków przez organy gminy i jednostki organizacyjne.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli:

1. Skarga złożona do Dyrektora Szkoły na pracownika Urzędu gminy nie została przekazana wg. właściwości w ustawowym terminie; art. 231 kpa.

2. Wniosek dot. nadania nazwy ulicy został rozpatrzony z naruszeniem terminu ustawowego art. 244 kpa w zw. z art. 237 § 1 kpa.

3. GOPS, GOKSiT, Biblioteka Publiczna w zakresie przyjmowania skarg i wniosków nie realizowały w pełnym zakresie art. 253 kpa.

Wnioski: brak

Zalecenia: Zwrócenie szczególnej uwagi na terminy wynikające z kpa.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXVIII sesji w dniu 30 grudnia 2020 r.

 

Komisja Rewizyjna nie zrealizowała dwóch kontroli objętych planem zatwierdzonym przez Radę Gminy Sokolniki tj.:

1) kontroli w zakresie ściągalności za śmieci oraz podatków i opłat w latach 2018-2019,

2) kontroli w zakresie realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

Powodem niezrealizowania w/w kontroli była sytuacja związana z COVID-19.

 

Przedmiotem posiedzeń były także wnioski i zapytania. W posiedzeniach dotyczących budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej gminy brali udział Wójt i Skarbnik Gminy. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.