artykuł nr 1

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki w 2021 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

W 2021 ROKU

 

W 2021 roku Komisja Rewizyjna odbyła 5 posiedzeń, podczas których:

1) sporządziła sprawozdanie z działalności w 2020 roku oraz opracowała plan pracy na 2021 rok;

2) złożyła propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2021 rok;

3) określiła programy kontroli i wyznaczyła terminy przeprowadzenia tych kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy Sokolniki planem;

4) rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok;

5) rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy;

6) wydała pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok, w której stwierdziła, iż Wójt realizując zadania związane z budżetem kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi;

7) wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2020 rok dla Wójta Gminy Sokolniki;

8) przeanalizowała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 – 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku;

9) przeanalizowała projekt budżetu gminy Sokolniki na 2022 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022-2029 – wydała pozytywną opinię w powyższym zakresie.

 

W 2021 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1) w dniach 23-26 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto wydatki na zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w gminie Sokolniki oraz wydatki na realizację funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: Komisja stwierdziła brak precyzyjnego odzwierciedlenia w protokole z zebrania wiejskiego wnioskodawców, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 12 marca 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

Wnioski: Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 12 marca 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).

Zalecenia:

1. Zwrócenie szczególnej uwagi na zasady dotyczące prowadzenia zebrań wiejskich.

2. Komisja zwróciła uwagę na zmianę przepisów Prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem § 19 i § 40 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXXII sesji w dniu 31 maja 2021 r.

2) w dniach 10-11 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto ściągalność podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018 – 2019 i za 2020 rok.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: Komisja stwierdziła brak stosowania przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401) - art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b w stosunku do nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Walichnowy.

Wnioski:

1. Zintensyfikować działania mające na celu poprawę ściągalności zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Podjąć działania zmierzające do wydzierżawienia lub sprzedaży w trybie pilnym nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Walichnowy z uwzględnieniem uregulowania sytuacji prawnej dotyczącej przekaźnika telefonii komórkowej.

3. Podjęcie działań zmierzających do ustalenia zobowiązania podatkowego dla wyżej wymienionej nieruchomości.

Zalecenia: Dołożyć staranności w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłat z tytułu odbierania odpadów komunalnych.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXXII sesji w dniu 31 maja 2021 r.

3) w dniach 22-23 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto koszty utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 - 2020.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski:

1. Komisja stwierdziła, że wynajmowanie podmiotu zewnętrznego do wywożenia nieczystości płynnych ze szkół, gdzie gmina może zrobić to we własnym zakresie, nie jest zgodne z polityką oszczędności.

2. Komisja ustaliła, że wydatki ponoszone na wodę i nieczystości płynne w Zespole Szkół w Pichlicach są znacznie wyższe niż wydatki ponoszone w Zespole Szkół w Walichnowach, co należy zweryfikować.

Zalecenia: brak

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXXVI sesji w dniu 29 września 2021 r.

4) w dniach 6-7 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto koszty utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 - 2020.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski, zalecenia: brak

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXXVIII sesji w dniu 27 października 2021 r.

5) w dniach 3-4 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy – kontrolą objęto realizację inwestycji dotyczącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski, zalecenia: brak

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXXIX sesji w dniu 29 listopada 2021 r.

 

Przedmiotem posiedzeń były także informacje oraz wnioski i zapytania.
W posiedzeniach brali udział kierownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie oraz Wójt. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.