artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 czerwca 2023 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę
7 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 w sali nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z raportem o stanie gminy Sokolniki za 2022 rok.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2022 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.
  5. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2022 rok.
  6. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2022 rok.
  7. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  8. Informacje, wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

  PRZEWODNICZĄCY

  KOMISJI REWIZYJNEJ

  /-/   Jarosław Rembecki