artykuł nr 1

Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sokolniki w 2020 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

RADY GMINY SOKOLNIKI

w 2020 ROKU

 

W 2020 roku Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 8 posiedzeń, podczas których:

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja wskazała organ jako właściwy do rozpatrzenia wniosku, Wójta Gminy Sokolniki,

- przeanalizowała petycję Stop zagrożeniu zdrowia i życia, wskazując na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia, Rada Gminy Sokolniki podjęła uchwałę o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia,

- przeanalizowała petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”), komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznała, iż w części petycja nie zasługuje na uwzględnienie, natomiast w pozostałym zakresie właściwym do rozpatrzenia jest Wójt Gminy Sokolniki,

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Walichnowy, komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,

- przeanalizowała wniosek o budowę pomieszczenia szatni w miejscowości Sokolniki, komisja ze względu na zakres wskazała na przekazanie wniosku według właściwości Wójtowi Gminy Sokolniki,

- przeanalizowała wnioski o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Pichlice, komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego wypracowała pozytywną opinię, Rada Gminy Sokolniki podjęła uchwałę w 2021 roku,

- przeanalizowała petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie działania władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Sokolniki z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych – komisja wydała opinię negatywną, wskazując na brak podstaw prawnych do podjęcia przez Radę Gminy Sokolniki uchwały w zakresie objętym petycją.