artykuł nr 1

Ustalanie zobowiązań podatkowych na 2022 rok

Informuje się, że Wójt Gminy Sokolniki przystępuje do ustalenia zobowiązań podatkowych na 2022r. stosownie do art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 2021. 1540 t. j.).

Zgonie z art. 200 § 1 w związku z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej wyznacza się stronom siedmiodniowy termin do zapoznania się z aktami sprawy dot. zobowiązań podatkowych.

Akta dostępne są w Urzędzie Gminy w Sokolnikach pokój nr 16 w godzinach pracy urzędu.

 

Informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.sokolniki.akcessnet.net.

 

Wójt Gminy Sokolniki
/--/ Sylwester Skrzypek