artykuł nr 1

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - 2023 rok

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy Sokolniki w 2023 roku będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie