artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 Euro na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Ochędzynie.

Sokolniki: Budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży w Ochędzynie

Numer ogłoszenia: 160517 - 2007; data zamieszczenia: 07.09.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, woj. łódzkie, tel. 062 7845176, fax 062 7845194.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolniki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży w Ochędzynie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie będzie polegało na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m, położonego w miejscowości Stary Ochędzyn.Nawierzchnia boiska wykonana zostanie z pianki poliuretanowej na podbudowie betonowej i na terenie drenowanym.
Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną, siatkówkę (centralnie)
i koszykówkę (2 boiska w układzie poprzecznym) i odpowiednio wyposażone w urządzenia dla tych dyscyplin sportowych.Całość płyty boiska otoczona będzie ogrodzeniem o wysokości 3 i 4 m stanowiącym jednocześnie łapacz piłek. Boiska nie będzie posiadało miejsc siedzących.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.21.22.21-1, 45.34.00.00-1, 45.11.12.40-2, 45.10.00.00-8, 45.21.22.21-1, 45.21.22.21-1, 45.34.00.00-2.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.11.2007.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości 3.300,00 PLN, słownie : trzy tysiące trzysta złotych 00/100..III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca spełnia warunki wymienione w art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
  2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
  3) Wykonawca dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia,
  4) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  5) Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej możliwość
  wykonania zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia / nie spełnia.
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
  1) Wypełniony i podpisany przez uprawione osoby do reprezentowania
  Wykonawcy - Formularz Ofertowy
  2) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art.22 ust. 1 ustawy - Prawo
  zamówień publicznych,
  3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument
  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania ofert.
  4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art.24 ust.1,
  pkt.4 - 8, ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
  terminu składnia ofert,
  5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art.24 ust.1
  pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofert,
  6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
  właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
  zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
  zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  7) Informacja z banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej,
  w którym Wykonawca posiada rachunek , potwierdzająca, że wysokość
  środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza
  niż 50 % ceny oferowanej brutto : dokument ten musi być wystawiony nie
  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  8) Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
  działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia,
  9) Wykażą co najmniej 3 zamówienia (roboty budowlane), wykonane
  (zakończone) w okresie ostatnich 3 lat, o charakterze i wielkości podobnej
  do zakresu niniejszego zamówienia, polegających na robotach wykonanych
  na obiektach o charakterze użyteczności publicznej i potwierdzą to
  referencjami.
  10) Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudniony pracowników zatrudnionych
  w okresie ostatnich trzech lat,
  11) Wskazanie osoby wyznaczonej na stanowisko - kierownik budowy oraz
  zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej Izby Inżynierów
  Budownictwa
  12) Dowód wniesienia wadium,
  13) Zaakceptowany projekt umowy.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sokolniki.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
98 - 420 Sokolniki.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
98 - 420 Sokolniki, pokój nr 10.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NieWójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 Sokolniki


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POWYŻEJ 14 000 EURO – WG ART. 39 USTAWY – PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPORZĄDZONA
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz U. z 2006 r., Nr 164 poz.1163,
zmiana : Dz. U z 2006 r., Nr 170 poz.1217,Nr 227 poz.1658, Dz. U z 2007 r.,
Nr 64 poz.427, Nr 82 poz.560)


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży
w Ochędzynie”W imieniu Zamawiającego postępowanie przeprowadzi komisja przetargowa w składzie :
1. Przewodniczący komisji – Elżbieta Zychla
2. Sekretarz komisji – Jolanta Cieśla
3. Członek komisji – Mariusz Figiel
4. Członek komisji – Dorota Golec
Wójt Gminy Sokolniki

Zatwierdzam

………………………………………..


Sokolniki, dnia 07 września 2007 r.

SPIS TREŚCI
Część I

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
II. Tryb udzielenia zamówienia.
III. Opis przedmiotu zamówienia
IV. Termin wykonania zamówienia
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
IX. Termin związania ofertą
X. Opis sposobu przygotowania ofert
XI. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI. Istotne dla stron postawienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część II
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
II. Maksymalna liczba Wykonawców, Wykonawców którymi Zamawiający zawrze
umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
III. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, uzupełniających których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówieniach
publicznych, oraz okoliczności po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
IV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.
V. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
VI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczania między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczania w walutach
obcych.
VII. Informacja o aukcji elektronicznej.
VIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot.C Z Ę Ś Ć I

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
1). Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 Sokolniki
tel. 062 78 45 176
fax 062 78 45 194

II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art.39 ustawy – Prawo zamówień publicznych
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 EURO.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
22 x 44 m, położonego w miejscowości Stary Ochędzyn. Nawierzchnia boiska wykonana
zostanie z pianki poliuretanowej na podbudowie betonowej i na terenie drenowanym
Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną(40x20 m),siatkówkę (18x9 m -
centralnie) i koszykówkę (2 boiska w układzie poprzecznym 28x15) i odpowiednio
wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych (2 bramki, 1 kpl.
do siatkówki, 4 kosze do koszykówki). Całość płyty boiska otoczona będzie ogrodzeniem
o wysokości 3 m i 4 m stanowiącym jednocześnie łapacz piłek Boisko nie będzie posiadało
miejsc siedzących widowni, natomiast przystosowane jest do obserwacji gier w pozycji
stojącej z przyległych chodników i placów.
Roboty określone w załączniku do kosztorysu ofertowego (rysunek : Przekrój poprzeczny
przez płytę boiska o nawierzchni poliuretanowej z podbudową betonową, z pominięciem
poz.5,6,7,8), w tym zadaniu pod nazwą : Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie
dostępnego dla dzieci i młodzieży w Ochedzynie, będą stanowiły przedmiot osobnego
postępowania przetargowego, należy je natomiast uwzględnić w „harmonogramie robót”.


Szczegółowy zakres robót (dostaw i usług) potrzebnych do wykonania całości
zamówienia przedstawiony został w kosztorysie ofertowym + specyfikacji technicznej
sprzętu i wyposażenia potrzebnego do wykonania zamówienia. Cena wyliczona na ich
podstawie będzie ceną ostateczną, która zostanie zapisana w umowie. Pozycje
niewypełnione potraktowane będą przez Zamawiającego jako ujęte w innej pozycji
i będą traktowane jako do całości zamówienia.
Roboty dodatkowe rozliczane będą na podstawie stawki roboczogodziny wraz
z narzutami. Materiały użyte do wykonania winny mieć udokumentowane znak
bezpieczeństwa “B”.Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi udokumentować
kraj pochodzenia materiału użytego do realizacji zamówienia.(Materiały użyte
do wykonania zamówienia muszą pochodzić z krajów Unii Europejskiej).
Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania
się z palcem budowy oraz dostępnymi dokumentami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV

45.10.00.00 – 8 – Przygotowanie ternu pod budowę
45.11.22.10 – 0 – Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45.11.27.20 – 8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45.11.12.40 – 2 – Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45.21.22.21 – 1 – Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45.34.20.00 – 6 – Wznoszenie ogrodzeń
36.40.00.00 – 5 – Artykuły i sprzęt sportowy
4. W ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów
związanych np. z : dostawami i usługami potrzebnymi do wykonania zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany :
- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
- zakończenie do dnia 20 listopad 2007 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.

W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą spełnienie wymogów tj.
- Wykonawcy winni załączyć wykaz robót budowlanych, wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty
i miejsca wykonania.

Do informacji winy być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie
roboty zostały wykonane należycie.

Ponadto :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienie,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzając, że wymienione
w wykazie roboty zostały wykonane należycie.VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na podstawie dokumentów
wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.. 24 ust. 1 i 2 ustawy ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się – każdy
z Wykonawców) oraz spełniają wymogi art.22 ust.1 ustawy, a także spełniają wymagania :
1) posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy i wykażą przychód za ostatni rok obrotowy
w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 PLN,w tym :
- dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową nie mniejszą
niż 50 % ceny ofertowej (brutto) – złożą informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w której posiadają rachunek, która to potwierdzi,
- złożą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
obejmującej przedmiot zamówienia,
2) posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia oraz dysponują osobami
posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje :
kierownik budowy – uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie konstrukcyjno – budowlanej i drogowej, odpowiadające wymaganiom
określonym - Prawo budowlane i min. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
o zakresie objętym zamówieniem i jest wpisany na listę członków właściwej Izby
Samorządu Zawodowego,
3) udzielą gwarancji jakości na okres trzech lat od daty odbioru końcowego,
4) posiadają doświadczenie oraz wykażą, że zrealizowali trzy zadania w okresie ostatnich
3 lat przed dniem wszczęciem postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 PLN. Przez
zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia rozumienie się roboty związane
z robotami wykonanymi na obiektach o charakterze użyteczności publicznej,
( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się – łącznie wszyscy Wykonawcy).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu : Wykonawca winien dostarczyć
1) oświadczenie o spełnieniu warunków w art. 22 ust.1 ustawy
2) aktualnego odpisu właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu,
4) aktualne zaświadczeniem właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5) zaświadczenie o niekaralności
a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
6) rachunek strat i zysków za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres,
7) Informacja o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia.
. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych oraz
dokumenty potwierdzajże, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane
należycie,
8)dowód wniesienia wadium,
9)harmonogram robót z uwzględnieniem na termin wykonania, zakresu robót, wartości
brutto za wykonany zakres robót)
10) zaakceptowany projekt umowy
11) wypełniony Formularz Ofertowy
12) polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia.


Opis sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu : Warunki
oceniane będą na zasadzie : spełnia / nie spełnia.

Oferty wspólne :
W przypadku , gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
(spółki cywilne, konsorcja), Wykonawcy zobowiązani są załączyć do wniosku :
- pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Załączone pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału ,
- dokumenty wymienione w pkt.1 do 6 dla każdego dla Wykonawców.
- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, składa dokumenty w formie jak określono w paragrafie 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawców (Dz. U. Nr 97 poz. 605)
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Formy porozumiewania się z Zamawiającym :
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2) Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
nie może ograniczać konkurencji : zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidziany w ustawie.

2. Opis sposobu przygotowania oferty :
1) wszystkie dokumenty winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w
formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę,
2) oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione
reprezentowania Wykonawcy,
3) w przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś pisma
kopia ta powinna być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę,
4) wszystkie zadrukowane strony oferty i załączników powinny być ściśle według porządku
zagadnie, określonego w niniejszym zapytaniu , kolejno ponumerowane i opatrzone
podpisem Wykonawcy,
5)oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów w tym załączników
6) wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być
opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez
pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje
uznanie poprawki za nieistniejącą.
7)o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych , rejestrowych przypadku
podpisania oferty przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo w formie
notarialnie poświadczonej kopii.
8)zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowanie oferty oraz podpisania umowy.

3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując
swoje zapytania na piśmie pod adres Zamawiającego, tak aby dotarły one do niego
nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie
prześle treść zapytania oraz udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono specyfikację , bez ujawniania źródła zapytania,
2) przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść
specyfikacji. Dokonane modyfikacje w formie uzupełnienia Zamawiający przekaże
na piśmie wszystkim Wykonawcom i staną się one integralną częścią SIWZ
3) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do wprowadzenia zmian w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ


4) Osoby do kontaktu z Wykonawcą :
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
następujące osoby :
1) Grzegorz Lewiński– tel. 062 78 45 176
fax 062 78 45 194
e-mail : ug@sokolniki.pl
2) Jolanta Ulewska - Gnych– tel. 062 78 46 101
fax 062 78 46 101
e-mail : ug@sokolniki.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w jednej
z następujących form :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
rozliczeniowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielonych przed podmiot o którym mowa w art. 6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109 poz.1158 oraz z 2002 r. ,Nr 25 poz. 253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz.1824
Wysokość wadium wynosi 3.300,00 PLN, słownie : trzy tysiące trzysta złotych
Do przyjęcia wadium właściwy jest rachunek : 79 9256 0004 4200 0127 2000 0010
na który należy przelać kwotę wadium w złotych. Wadium uznaje się za wniesione , jeżeli
przed upływem terminu składania ofert znajdować się ono będzie na koncie
Zamawiającego, tj. Gmina Sokolniki, z dopiskiem : „Budowa boiska wielofunkcyjnego
ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Ochędzynie”
Wadium winno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do dnia 28.09.2007 r
do godz. 9.00.
Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać
bezwzględnie i nieodwołalnie zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty
wadium w przypadkach w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli :
1.upłynął termin związania ofertą,
2.zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
należytego wykonania tej umowy,
3.Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy :
1.który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2.który został wykluczony z postępowania,
3.którego oferta została odrzucona.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym
zwrócono wadium na podstawie ust.2 pkt.2 i 3 , jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynności wykluczenia Wykonawcy lub
odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana :
1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na kwotę stanowiącą 1 % zaoferowanej ceny (brutto), w następujących
formach do wyboru :
a) w pieniądzu, na ustalony z Zamawiającym rachunku bankowym,
b) w poręczeniach bankowych,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych
e) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4)lit.b
ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości,
f) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczy kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że zobowiązania kasy zawsze jest zobowiązaniem pieniężnym,
2) Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również :
a) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
b) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczy kasy oszczędnościowo -
kredytowej,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6) Zmiana formy zabezpieczenia – może nastąpić w trakcie realizacji umowy za zgodą
stron, zgodnie z art.149 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7) Zwrot zabezpieczenia :
a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji jakość nie może przekroczyć 30 % wysokości zabezpieczenia,
c) kwota, o której mowa w pkt.7b, jest zwracana nie później niż w 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

X. Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad.

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stawiące przedmiot
zamówienia.
2.Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty
odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony
w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy
nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać pewien lub został
wydany w stanie niezupełnym.
4.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe przy odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5.Wykonawca może uwolnić sie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego
Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi
Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej
staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.
6.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe
wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz wady wykonanego
przedmiotu zamówienia powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu
lub rozwiązania technicznego.
7.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia
Zamawiający może :
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8)W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi
Zamawiający może :
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
9.Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie
i treści określonym w załączniku do umowy.


XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni .Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może, zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 60 dni, na co najmniej 7 dni przed jego upływem.
Żądanie to, jak i odpowiedź winno być przekazane w formie pisemnej. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1). Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego
(załącznika nr 1) do zaproszenia formularza, w postaci wydruku komputerowego
lub maszynopisu. Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami.
2) Oferta winna być sporządzona wg wzorca formularza stanowiącego załącznik do
zaproszenia lub na kopiach zawierających dokładnie ich treść, bez wprowadzania
modyfikacji poza ich wypełnieniem w miejscach do tego przeznaczonych i oprócz
informacji tam zawartych co najmniej następujące elementy umieszczone w określonym
poniżej porządku :
- datę sporządzenia
- pełną nazwę Wykonawcy wraz z adresem (siedziby i miejsca prowadzenia działalności),
numer telefonu i faxu
- numer REGON i NIP
- cenę
- inne warunki realizacji zamówienia (np. warunki płatności, gwarancji, termin
wykonania)
- wykaz osób odpowiedzialnych za obsługę zamówienia oraz opis zakresu robót
- nazwiska osób z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszej informacji.

A ponadto :
- podpisany wzór umowy
- dokument potwierdzający wniesie wadium – załącznik nr 12
- pełnomocnictwo osoby uprawionej do występowania w imieniu Wykonawcy (w wypadku,
gdy to nie wynika z dokumentów rejestrowych ) – załącznik nr 11
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcy realizację części przedmiotu
zamówienia, ma obowiązek wskazać te część zamówienia – załącznik nr 14

4) Dopuszcza się złożenie certyfikatów w językach obcych. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych
dokumentów w jednym z języków powszechnie używanym w handlu międzynarodowym.
5) Zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
6) Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch zamkniętych kopertach zewnętrznej
i wewnętrznej.
Koperta zewnętrzna :
a) zaadresowana do Zamawiającego na adres :
Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
98 – 420 Sokolniki, pokój nr 6

b) posiadająca oznaczenia :
OFERTA PRZETARGOWA – BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNGO
OGÓLNIE DOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W OCHĘDZYNIE

Koperta wewnętrzna :
*oprócz informacji wskazanych powyżej zawiera dokładne oznaczenie Wykonawcy,
a w tym nazwę (firmy) oraz adres.

7) Modyfikacja oferty
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej oraz koperta dodatkowa oznaczona „Zmiana” lub
„Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian
w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcie ofert

1) Sposób złożenia oferty
Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty .

2) Miejsce i termin składania ofert
1) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 6
2) termin składania ofert upływa w dniu 28 września 2007 r, godz. 9.00
3) z zawartością oferty nie może się zapoznać przed upływem terminu składania ofert
4) oferty otrzymane przez Zamawiającego po podaniem terminie zostaną zwrócone
Wykonawcy bez otwierania.

3) Otwarcie i ocena ofert
Komisyjnie otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy
Sokolniki, pokój nr 21, w dniu 28 września 2007 r, o godz. 9.10
Uczestnictwo przy otwieraniu ofert pozostaje do decyzji Wykonawców.
Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podaja kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adres Wykonawcy, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofertach. Wykonawcy obecni podczas otwarcia ofert będą mogli złożyć oświadczenia
informacje o których mowa w pkt.2 i 3, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Kolejność otwierania ofert zgodna jest z kolejnością rejestracji ich wpływu do
Zamawiającego. W przypadku zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę
o wycofaniu, wycofanie staje się skuteczne podczas komisyjnego otwarcia ofert
i potwierdzeniu tożsamości wycofującego i Wykonawcy.


Oferta musi zawierać cenę ofertową brutto w złotych polskich i wszelkie wartości należy
podać w złotych, złotych zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku . W toku dokonywania
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących złożonych przez nich ofert.

Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert :
- jest ważna
- nie jest sprzeczna z ustawą
- spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ
- nie zawiera oczywistych omyłek
- nie zawiera omyłek rachunkowych
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób
określony w art.88 ustawy.
W przypadku, gdy okaże się iż najkorzystniejsze oferty przedstawiają taki sam bilans
cen i innych kryteriów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty
dodatkowych wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie.
O wyborze Wykonawcy Zamawiający powiadomi niezwłocznie zgodnie z art.92 ustawy.
Zamawiający informuje o :
- wykluczeniu Wykonawcy w przypadkach określonych w art.24 ust.1 i 2,
- odrzucenia ofert w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych w art.89 ust.1
- unieważni postępowania na warunkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy
Z chwilą powzięcia jednej z niżej wymienionych informacji Zamawiający wyklucza
Wykonawcę z ubiegania sie o udzielenie zamówienia publicznego, wyklucza się :
- Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonują zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności ,
- Wykonawców , w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego,
- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie,odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienie publiczne
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary
- Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.1 pkt. 1-3
 • Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków
z zastrzeżeniem art.26 ust.3,
- Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania
ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
z zastrzeżeniem art.92 ust.1 pkt. 3 ustawy, która stanowi, iż niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, podają uzasadnienie faktyczne i prawne
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że
- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub
niezaproszonego do składania ofert,
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie
art.88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny,
 • Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- oferta jest nie ważna na podstawie odrębnych przepisów

Informuje się, że postępowanie o zamówienie publiczne unieważni się w przypadkach
gdy :
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału z postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, z zastrzeżeniem tiret 2 i 3,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy :
 • ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 • złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
 • podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć
cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.,o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050 z 2002 r., Nr 144, poz. 11204 oraz z 2003, Nr 137, poz. 1302)
Zamawiający informuje, że oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
W ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów
związanych z realizacja zamówienia o którym mowa w pkt. III.
W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie,że Wykonawca
zaoferował rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 90
ust.1 ustawy, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy
(jeżeli takie będą miały miejsce), a także ewentualna oryginalność projektu Wykonawcy
oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne
do oceny , czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne - Warunki
oceniane będą w systemie “spełnia / nie spełnia”

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących sie do przedmiotu zamówienia.
W kryterium “cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru :

najniższa cena z pośród złożonych ofert w zł (brutto)
Ocena punktowa = --------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena w zł (brutto) badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę
punktów.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki albo wzór umowy.

1) Załącza sie projekt umowy na wykonanie robót budowlanych.
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi “harmonogram -

rzeczowo – finansowy + terminy wykonania danego etapu robót”
wg wzoru udostępnionego przez Zamawiającego .

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI
ustawy – Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej”określające
zasady wnoszenia protestów.

C Z Ę Ś Ć II

I. Opis części zamówieni, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

II. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

III. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt.3 oraz okoliczności, po których
zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

V. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.

Zamawiający informuje, iż do kontaktów drogą elektroniczną przeznaczony jest
następujący adres poczty elektronicznej : ug@sokolniki.pl

VI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawca, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych.

Ceny ofertowe winny być wyrażone w PLN. Nie dopuszcza sie prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.

VII. Informacje o aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.C Z Ę Ś Ć III

Wykaz załączników :

załącznik nr 1- formularz ofertowy
załącznik nr 2 – oświadczenia
załącznik nr 3 – oświadczenie finansowe
załącznik nr 4 – potencjał kadrowy
załącznik nr 5 - potencjał techniczny
załącznik nr 6 - doświadczenie
załącznik nr 7 – specyfikacja techniczne oferowanego sprzętu
załącznik nr 8 – warunki gwarancji i serwisu
załącznik nr 9 – kosztorys ofertowy
załącznik nr 10 – formularz cenowy
załącznik nr 11 – formularz cenowy(roboty budowlane + dostawy + usługi)
załącznik nr 12 – pełnomocnictwo
załącznik nr 13 – wadium
załącznik nr 14 – podwykonawcy
załącznik nr 15 – projekt umowy.
załącznik nr 16 – harmonogram


FORMULARZ OFERTOWY


Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 Sokolniki

WYKONAWCA :

1.Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
NIP ............................................... Regon .................................................................

2.Zarejestrowany adres Wykonawcy :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. Numer telefonu : ........................................................................................................

4. Numer faxu : ..............................................................................................................

5. Numer konta bankowego : .......................................................................................

6. Adres poczty elektronicznej : ...................................................................................

7. Data sporządzenia oferty : ........................................................................................


Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

........................................................................
/podpis i pieczęć/

Data : ..............................................................ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY
…………………………………….
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 Sokolniki

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr.......z dnia 07.09.2007 r, nr 160517 - 2007
na wykonanie robót budowlanych na zadanie pod nazwą : budowa boiska wielofunkcyjnego
dla dzieci i młodzieży w Ochędzynie.

MY, NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
działający w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawców, Wykonawców przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firm) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)
1.SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.

2.OŚWIADCZAMY,że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.

3.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną kwotę : ……………………zł
słownie : ………………………………………………………………………………………
w tym :
- należność w cenie netto - ………………………………………………………………….zł
- stawka podatku VAT wynosi - …….. % co stanowi kwotę ……………………………....zł
stawka roboczogodziny wraz z narzutami wynosi - ...........................................................zł

4.ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie :
- rozpoczęcie od dnia – ..............................................................................................................
- zakończenie do dnia - ..............................................................................................................
5.UWAŻAMY SIĘ za związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia , tj. przez okres …………dni od upływu terminu
składania ofert.

6.ZOBOWIĄZUJEMY się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
w wysokości 1 % całkowitej ceny (brutto) przedstawionej w ofercie, w formie zgodnej
z art.148 i następnymi ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7.OŚWIADCZAMY,że wyrażamy zgodę na zaproponowane warunki płatności przez
Zamawiającego w projekcie umowy,

8.OŚWIADCZAMY,że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na określonych
warunków w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.OŚWIADCZMY,iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie
na stronach od…………. do …………….. – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki
do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ, w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować na adres : ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11.OFERTĘ niniejszą składamy na …………… kolejno ponumerowanych stronach.

12.ZAŁĄCZONO do oferty ……………kopię / e

13.ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są :
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
……………………………………………. , dnia ….................
/miejscowość/

………………………………….........
/podpis i pieczęć Wykonawcy/


ZAŁĄCZNIK Nr 2 –OŚWIADCZENIE


………………………………………
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 Sokolniki


OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART.44
USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MY, NIŻEJ PODPISANI ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działający w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
/nazwa firmy i dokładny adres/

Oświadczamy, że

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
3. Dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .………………………………………, data …………………………
/miejscowość/


……………………………………………….
/podpis i pieczęć WykonawcyZAŁĄCZNIK Nr 3 – OŚWIADCZENIE FINANSOWE


……………………………………………
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/

WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 - 420 S o k o l n i k i
OŚWIADCZENIE FINANSOWE


MY,NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
działający w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/wykonawców: wykonawców przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum)

oświadczamy, że sytuacja finansowa naszej firmy na koniec ostatnich trzech lat
obrotowych przedstawiała się następująco : ___________________________________________________________________________
Lp. Wyszczególnienie dane na dzień
________________________________
31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
___________________________________________________________________________
1 Obroty
___________________________________________________________________________
2 Zysk
___________________________________________________________________________
3. Zobowiązania
___________________________________________________________________________
4. Należności
___________________________________________________________________________

…………………………………, dnia ……………………………

………………………………………………...
/podpis i pieczęć Wykonawcy/
___________________________________________________________________________
Oświadczenie składają podmioty niezobowiązane do sporządzania bilansu
Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność przez okres krótszy niż 3 lata, wypełnia te kolumny, które dotyczą okresu prowadzenia przez niego działalności.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 – POTENCJAŁ KADROWY


…………………………………….
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 S o k o l n i k i


POTENCJAŁ KADROWY

MY,NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działający w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum)

oświadczamy, że do realizacji zamówienia zostaną skierowane następujące osoby :

___________________________________________________________________________
Lp. Imię i nazwisko Rola w realizacji Lata Posiadane uprawnienia
zamówienia doświadczenia
___________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Uwaga :
1. W tabeli należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zamówienia
2. W przypadku osób niebędących pracownikami Wykonawcy konieczne jest zobowiązanie do współpracy
od tych osób /należy dodać do tabeli kolumnę nr 6 – podpis osoby/.
3. Do wszystkich osób wymienionych w tabeli i posiadających uprawienia, należy dołączyć ich kserokopię.


……………………………………………, dnia ………………………..
/miejscowość/
…………………………………………….
/podpis i pieczęć Wykonawcy/ZAŁĄCZNIK Nr 5 – POTENCJAŁ TECHNICZNY


…………………………………………
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 S o k o l n i k i


POTENCJAŁ TECHNICZNY

MY,NIŻEJ PODPISANI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
działający w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, że dysponujemy następującymi , w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi / urządzeniami / zapleczem technicznym.

___________________________________________________________________________
Lp. Opis Liczba
(rodzaj, typ, model, pojemność / wydajność, rok produkcji) sztuk
___________________________________________________________________________
1 2 3
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

………………………………………………….., dnia ………………………..
/miejscowość/

………………………………………………….
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Uwaga : jeżeli sprzęt nie stanowi własności Wykonawcy, należy dołączyć kserokopię dokumentu
potwierdzającego władanie tego sprzętu przez Wykonawcę na okres co najmniej trwania
trwania zamówienia.


ZAŁĄCZNIKI Nr 6 - DOŚWIADCZENIE
…………………………………………
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 S o k o l n i k i


D O Ś W I A D C Z E N I E

MY, NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działający w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ nazwa i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców, w przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu postępowania ;

___________________________________________________________________________
Nazwa zamówienia, miejsce Wartość Rodzaj i zakres zamówienia Czas realizacji
realizacji, nazwa i adres zamówienia (robót) ______________________
Zamawiającego początek koniec
__________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

……………………………………………., dnia ………………………..
/miejscowość/

……………………………………………….
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Uwaga : do niniejszego załącznika należy dołączyć co najmniej trzy referencje z każdego badanego roku.
ZAŁĄCZNIK Nr 14 - PODWYKONAWCY

…………………………………………….
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 S o k o l n i k i


P O D W Y K O N A W C Y

MY, NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działają w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwa i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać dokładne adresy i nazwy wszystkich członków konsorcjum/

oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane przy pomocy niżej wymienionych podwykonawców :

___________________________________________________________________________
Lp. Nazwa i adres firmy podwykonawczej Rodzaj, zakres , wartość
powierzonych prac
___________________________________________________________________________
1 2 3
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


………………………………... , dnia ……………………………….
/miejscowość/

…………………………………………
/podpis i pieczęć Wykonawcy/


ZAŁĄCZNIK Nr 7 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OFEROWANEGO SPRZĘTU

………………………………………..
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 S o k o l n i k iSPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU


MY, NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działający w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwa i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania ofert przed podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

oświadczamy, że oferowany przez na sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami

___________________________________________________________________________
Wymagania Zamawiającego Oferowane warunki
___________________________________________________________________________
typ, model :
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Oświadczam, że oferowane przez naszą firmę urządzenia SA fabrycznie nowe, kompletne, posiadają wymagane
prawem atesty i certyfikaty, nie wymagają żadnych dodatkowych inwestycji i są gotowe do pracy oraz zostaną
zainstalowane przez pracownika naszej firmy. Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim. Zobowiązujemy się również do przeszkolenie personelu, który ma obsługiwać urządzenia w ciągu …….. dni od daty ich montażu.

……………………………………….., dnia ………………………..
/miejscowość/

………………………………………
/podpis i pieczęć Wykonawcy/


ZAŁĄCZNIK Nr 8 – WARUNKI GWARANCJI
I SERWISU GWARANCYJNEGO

……………………………………….
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 S o k o l n i k i


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

MY,NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać dokładne adresy i nazwy wszystkich członków konsorcjum/

oświadczamy, że oferujemy poniższe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego :

___________________________________________________________________________
Wymagania Zamawiającego w zakresie Oferowane warunki
warunków gwarancyjnych
___________________________________________________________________________
........ miesięcy
___________________________________________________________________________
Wymagania Zamawiającego w zakresie Oferowane warunki
warunków serwisu pogwarancyjnego
___________________________________________________________________________
12 miesięcy
___________________________________________________________________________


……………………………………….., dnia …………………………
/miejscowość/…………………………………………
/podpis i pieczęć Wykonawcy/


ZAŁĄCZNIK Nr 11 – FORMULARZ CENOWY
DOSTAWY / USŁUGI


………………………………………
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 S o k o l n i k i


F O R M U L A R Z C E N O W Y

MY, NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
/nazwa i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców, Wykonawców przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie należy podać i nazwy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (dostaw i usług)
zgodnie z poniższymi cenami :
___________________________________________________________________________
Lp. Opis J.M. Ilość Cena J. Wartość brutto w zł
brutto zł 4 x 5
___________________________________________________________________________
1. 2 3 4 5 6
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


……………………,,,,, dnia ………...
/miejscowość/
…………………………………………….
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Informacja : załącznik należy uzupełnić tylko cenami za wykonane dostawy i usługi , które wchodzą w całość
zamówienia
ZAŁĄCZNIK Nr 10 – FORMULARZ CENOWY


…………………………………….
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 S o k o l n i k i

FORMULARZ CENOWY

MY, NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………...
działający w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………
/nazwa i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców: Wykonawców przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać i nazwy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :
___________________________________________________________________________
Cena brutto w złotych za wykonanie całości zamówienia - ................................................. zł
___________________________________________________________________________
w tym :
___________________________________________________________________________
- roboty budowlane -
___________________________________________________________________________
- dostawy -
___________________________________________________________________________
- usługi -
___________________________________________________________________________

……………………………………………, dnia ………………….
/miejscowość/

……………………………………………
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Informacja : załącznik należy wypełnić (dostawy + usługi + roboty budowlane)ZAŁĄCZNIK Nr 9 – KOSZTORYS OFERTOWY………………………………………….
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


WÓJT GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 S o k o l n i k i


KOSZTORYS OFERTOWY

MY, NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
działający w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwa i adres Wykonawcy/wykonawców w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać adresy i nazwy wszystkich członków konsorcjum/

przedkładamy poniższy kosztorys ofertowy, na wartość brutto zł : ………………………
słownie : ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

- należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy.
……………………………, dnia ……………………
/miejscowość/


………………………………………..
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Informacja :
Pozycje nie wypełnione w kosztorysie ofertowym, potraktowane będą przez Zamawiającego
jako ujęte w innej pozycji i będą traktowane jako do całości ceny oferty.
Cena wyliczona przez Wykonawcę , w kosztorysie ofertowym jest ceną ostateczną
i taka zostanie zapisana w umownie.
ZAŁĄCZNIK Nr 12 – PEŁNOMOCNICTWO.........................................................
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/


Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 S o k o l n i k i

P E Ł N O M O C N I C T W O

MY,NIŻEJ PODPISANI
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
działający w imieniu i na rzecz
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/uzupełnić treścią pełnomocnictwa lub załączyć udzielone pełnomocnictwo w formie odrębnego dokumentu/...................................................., dnia .................................
/miejscowość/


.................................................................
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK Nr 13 - WADIUM............................................................
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 Sokolniki

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WNIESIENIE WADIUM


MY,NIŻEJ PODPISANI
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ .
.............................................................................................................................................
działający w imieniu i na rzecz
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
/uzupełnić, w jakiej formie zostało wniesione wadium i załączyć odpowiedni dokument/
................................................., dnia .........................................
/miejscowość/...................................................................
/podpis i pieczęć Wykonawcy


Znak sprawy : ZP – 341/ / 07 projekt umowy-zał. Nr 15
ZP – 342 / / 07


U M O W A NR / 2007

Dot. Roboty budowlane – budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego
dla dzieci i młodzieży w Ochędzynie
.


zawarta dnia ................................... 2007 r, w Sokolnikach,
pomiędzy Gminą Sokolniki z siedzibą, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego1
98 – 420 Sokolniki, reprezentowaną przez :
Krzysztofa Rembeckiego – Wójta Gminy
zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a .......................................................
.................................................................................................................................................
z siedzibą ................................................................................................................................
reprezentowanym przez :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
zwanych w dalszej części „Wykonawcą” zostaje zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym
po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 14 000 EURO , na zadanie o nazwie : Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie
dostępnego dla dzieci i młodzieży w Ochędzynie.

§ 2
1. Zamawiający zleca Wykonawcy realizację robót budowlanych polegających na :
wykonaniu robót budowlanych budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m,
położonego w miejscowości Stary Ochędzyn. Nawierzchnia boiska zostanie wykonana
z pianki poliuretanowej na podbudowie betonowej i na terenie drenowanym.
Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy – stanowiący zał. nr 1
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace niezbędne z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów do realizacji inwestycji określonej
w dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro Inżynierskie „INTECH”
Daniel Florczak, z siedzibą w Kępnie, ul. Pocztowa 1/3
3. Ponad prace bezpośrednio wynikające z dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia
obejmuje również (dostawy i usługi) wszystko to co z technicznego punktu widzenia jest
i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego
w dokumentacji technicznej.4. Przyjmuje się, iż Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu prac niezbędnych
do realizacji przedmiotu umowy przeprowadził wizję lokalną.
5. Podstaw prawno – techniczna wykonywanego zadania :
1) zgłoszenie robót budowlanych z dnia 30.04.2007 r
2) dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego (zał. Nr 1 do umowy)
3) obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych.

§ 3

1. Do obowiązków zamawiającego należą :
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz
z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy w terminie do dnia ..........................
2) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie do dnia .......................
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
4) odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 7,
5) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy,
6) wskazać i udostępnić miejsce poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody
i ścieków sanitarnych na terenie budowy,
7) osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do nadzoru nad realizacja umowy
jest Pan Grzegorz Lewiński – Kierownik Wydziału Rozwoju i Gospodarowania
Przestrzenią Urzędu Gminy, pokój nr 15, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 062 78 45 176
2. Do obowiązków Wykonawcy należy :
1) realizację przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowym robót,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
2) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką
budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami
3) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż
4) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy,
5) dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokółów badań, sprawozdań i prób
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
6) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych
zgodnie z postanowieniami § 7niniejszej umowy, w terminach technicznych
i organizacyjnie uzasadnionych,
7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
8) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu -
jeśli wynika to z dokumentacji technicznej – przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
9) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,
10) dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie
budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
11) po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących przyjętych zajętych
lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania
terenów w zieleń,
12) stosowanie materiałów i wyrobów spełniających warunki realizowania przedmiotu
umowy i dokumentacji technicznej,
13) dostarczenie do akceptacji Zamawiającego wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych
do realizacji przedmiotu umowy,


14) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót
dodatkowych nieobjętych dokumentacja techniczną, na które nie otrzymał pisemnego,
zlecenia wykonania,
15) przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji
właściwych władz lokalnych i państwowych,
16) uzyskanie zgody Zamawiającego na podzlecenie jakiejkolwiek części prac oraz uzyskania
akceptacji Zamawiającego na osobę podwykonawcy,
17) zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wartość nie niższą
niż 600.000,00 zł / słownie : sześćset tysięcy złotych 00/100
 • osoba upoważnioną ze strony Wykonawcy do nadzoru nad realizacją umowy jest
Pan /i ................................................., jako Kierownik budowy,posiadający
uprawnienia ...........................................................................................................................

§ 4

1. Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót, o których mowa w § 2 niniejszej umowy
niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego dokumentów pozwalających
na ich wykonanie, tj. od dnia ..........................................................................................
2. Zakończenie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi w terminie
do dnia .......................... r. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone
protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.
3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, termin zakończenia robót, o którym
mowa w punkcie poprzednim, może ulec zmianie, co musi być zaakceptowane przez strony
aneksem do umowy.
4. W przypadku konieczności wstrzymania robót ze względu na brak dokumentacji
lub odpowiednich pozwoleń, termin zakończenia ulegnie zmianie o czas przerwy
w wykonywaniu prac.


§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie (brutto) : .......................... zł, słownie : ..........................................................
.........................................................................................................................................
w tym :
- wynagrodzenie w kwocie netto wynosi – ................................................................. zł- stawka podatku VAT ..... % co daje kwotę – .............................................................zł
- stawka roboczogodziny wraz z narzutami - ......... ....................................................zł
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej na adres :
Gmina Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru
robót podpisany przez strony, na konto Wykonawcy nr konta :
............................................................................................................................................
w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu.
3. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.


§ 6

1.Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego
lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane
przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia – w terminach wynikających
z niniejszej umowy.
2.Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez
zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa zamówień
publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu
tych samych stawek kalkulacyjnych , tj :
- stawka roboczogodziny wynosi (brutto) - ...................................................................
słownie : ...........................................................................................................................
3.Roboty dodatkowe nieobjęte przekazaną dokumentacją będą wykonane na podstawie wpisu
do dziennika budowy dokonane przez Zamawiającego bądź organ Nadzoru Budowlanego
oraz odpowiedniego aneksu do niniejszej umowy zawartego przez strony.

§ 7

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót :
a) odbiory robót zanikających,
b) odbiór końcowy
2. Odbiór robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem
do dziennika budowy.
3. Odbiory, o których mowa w pkt. 2 dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych, licząc
od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić
będą załączniki do protokołu końcowego.
4. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego
na czternaście dni przed rozpoczęciem tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio
w siedzibie Zamawiającego .
5. Podstawa do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktycznie
wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego
w terminie nie przekraczającym czternastu dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru
7. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w pkt.3 i 6,
Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie
Komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia
faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwłoce
ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego
i uzasadnione koszty związane ze zwłoką w przeprowadzeniu czynności odbioru.
8. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w pkt.7 Wykonawca powiadomi
na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu
następnym po dokonaniu odbioru.
9. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
dokumentacje powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak : protokoły
odbioru , instrukcje obsługi, oraz atesty i zezwolenia
dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
10.Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w pkt.9 wykonana będzie na jednym
egzemplarzu dokumentacji technicznej przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę,
poprzez naniesienie wszystkich zmian.
11.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia
z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad
uniemożliwiających użytkowania obiektu, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, warunkowego podaniem terminu
na usunięcie wad lub usterek.
12.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do
usunięcia a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez strony.
13. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

§ 8

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stawiące przedmiot
umowy.
2.Termin gwarancji ustala się na ......... miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty
odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony
w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy
nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać pewien lub został
wydany w stanie niezupełnym.
4.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe przy odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5.Wykonawca może uwolnić sie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego
Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi
Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej
staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.
6.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe
wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz wady wykonanego
przedmiotu zamówienia powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu
lub rozwiązania technicznego.
7.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia
Zamawiający może :
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8)W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi
Zamawiający może :
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9.Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie
i treści określonym w załączniku do umowy.
§ 9

1.W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyty wykonanie umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 1 % (licząc od wartości brutto zawartej
umowy) tj. ....................... zł, słownie : ..............................................................................
..............................................................................................................................................
w formie : .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2.Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane (warunki zwrotu zostały opisane w SIWZ).

§ 10

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach :
1.Zamawiającemu przysługuje prawo od odstąpienia od niniejszej umowy, gdy :
1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaż zajęcia majątku, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie
przedmiotu umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała
opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 30 dni
5)wykonania robót niezgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją
projektową i niepodporządkowanie się wymogom dokumentacji w terminie : 3 - ch
dni od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.
6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli :
1) Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę
dziennikiem budowy i kompletna dokumentacją techniczną oraz wskazaniem punktów
poboru mediów
3.Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe :
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.


4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn
za które Wykonawca odpowiada niezwłocznie, a najpóźniej w terminie
dziesięciu dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego ustawione
lub wzniesione.
5) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, obowiązany jest do :
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych nierozliczonych inny sposób
kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych
obiektów i urządzeń,
- przyjęciem od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu dziesięciu dni
od daty podpisania przez strony umowy protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku
wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 11

1.Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależytego wykonania
zobowiązania na niżej opisanych zasadach.(zmiana)
2.Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne :
1) za opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości :
a) 0,5 % wynagrodzenia umownego (brutto) w okresie pierwszych 10 dni
kalendarzowych zwłoki, licząc za każdy dzień zwłoki,
b) 0,8 % wynagrodzenia umownego (brutto) w okresie kolejnych 10 dni
kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
c) 1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy następny dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady
w wysokości 0,8 % wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot odbioru za każdy
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (brutto).
3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przekazaniu dokumentów
określonych w pkt. 3 umowy oraz palcu budowy z winy Zamawiającego w wysokości
0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za wykonanie robót, które będą realizowane za
każdy dzień zwłoki.
4.W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną , Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5.Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki, staje się wymagalne :
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdy z tych dni.
6.W wypadku nieusunięci wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole
odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.
W takim przypadku zamawiający będzie uprawniony potrącić z wynagrodzenia
Wykonawcy równowartość kwoty wynagrodzenia osoby, której powierzył wykonanie prac.


§ 12

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki :
1) załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa
2) załącznik nr 2 – uprawnienia osoby będącej kierownikiem budowy
3) załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
4) załącznik nr 4 – umowa Zamawiającego z inspektorem nadzoru.

§ 13

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacja postanowień niniejszej umowy strony
będą starały się rozstrzygać w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W razie braku porozumienia spory będą podlegać wyłącznie rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14


1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Kodeksu Cywilnego, inne przepisy dotyczące robót budowanych
oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej.
3.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym :
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
- dwa egzemplarze dla Zamawiającego .
Zamawiający Wykonawca


……………………………… ……………………………………


…………………………………….Sporządziła : Jolanta Cieśla


ZAŁĄCZNIKI nr 16
HARMONOGRAM
............................................................
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 Sokolniki


H A R M O N O G R A M
RZECZOWO - FINANSOWY

Lp.
Elementy i rodzaje robót
Koszt realizacji w zł z VAT
Termin realizacji
rozpoczęcie i zakończenie
1.
Roboty ziemne


2.
System odwadniający
boisko – odwodnienie liniowe


3.
Podbudowa z nawierzchni betonowej


4.
Nawierzchni poliuretanowa


5.
Ogrodzenie


6.
Urządzenia sportowe


xx
Razem :

x x x x x x x x x x x x x x x


Uwaga : w „Harmonogramie” należy uwzględnić czas potrzebny do wykonania
poz.5,6,7,8 pominiętych w rysunku : Przekrój poprzeczny przez płytę
boiska o nawierzchni poliuretanowej z podbudową betonową”.


...................................................
/podpis i pieczęć Wykonawcy/