artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Referacie Finansów i Podatków

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Sokolnikach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Stanowisko ds. wymiaru podatków Referat Finansów i Podatków

artykuł nr 12

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Sokolniki

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Sokolniki

Załączniki:
Informacja69 KB
artykuł nr 13

Informacja dla kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy Sokolniki spełniających wymagania formalne określone w naborze.

Informacja dla kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy Sokolniki spełniających wymagania formalne określone w naborze.

Załączniki:
Informacja176 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Sokolniki

Wójt Gminy Sokolniki
98-420 Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Sekretarza Gminy Sokolniki


 

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

1. Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem na stanowisko Sekretarza Gminy Sokolniki spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się (nazwa i adres jednostki): w budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki.
W budynku brak jest windy osobowej.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy w Sokolnikach,
 2. nadzór nad stosowaniem postanowień Regulaminu Organizacyjnego,
 3. realizowanie przy współudziale Wójta polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie Gminy,
 4. współpraca ze Skarbnikiem Gminy nad racjonalnym gospodarowaniem środkami osobowymi i rzeczowymi Urzędu Gminy,
 5. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów informacyjnych i sprawozdawczych dla Rady Gminy Sokolniki wynikających z zakresu obowiązków,
 6. realizowanie przy współudziale Wójta Gminy Sokolniki działań wynikających z obowiązku przestrzegania zasad BHP w Urzędzie Gminy w Sokolnikach,
 7. prowadzenie spraw w zakresie szkoleń i podróży służbowych w tym podpisywanie w imieniu Wójta poleceń wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracownikom Urzędu Gminy,
 8. zapewnienie koordynacji zadaniami Urzędu w sferach tego wymagających, w tym min. w sferze organizacji zadań z zakresu zamówień publicznych i nadzoru w sferze kontroli zarządczej.

2. Niezbędne kwalifikacje kandydata:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w następujących jednostkach:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach

lub

 • co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w następujących jednostkach:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych
i samorządowych zakładach budżetowych;
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

 • brak przynależności do partii politycznych;
 • posiadanie koncepcji pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Sokolniki;
 • umiejętność właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
 • umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem,
 • umiejętność kierowania dużym zespołem pracowników,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,
 • wysoka odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,

3. Kwalifikacje dodatkowe kandydata:

 • umiejętność zarządzania złożoną organizacją;
 • kreatywność w działaniu i tworzeniu poprawnych relacji interpersonalnych.
 • znajomość przepisów:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy Kodeks pracy,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:

 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • Koncepcja pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Sokolniki (w zamkniętej i opisanej kopercie), która zostanie przedstawiona przez kandydata w formie ustnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
 • oświadczenie kandydata o nie przynależności do partii politycznych, lub oświadczenie o złożeniu rezygnacji z przynależności do partii politycznych (aktualne na dzień nawiązania stosunku pracy Sekretarz Gminy - zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych - nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z umową z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Sokolniki” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach (sekretariat, pok. nr 7, I piętro) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy w Sokolnikach
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

w terminie do dnia 11 maja 2018 r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy w Sokolnikach niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/

Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.

 

Wójt Gminy Sokolniki
/-/ Sylwester Skrzypek

 

Sokolniki, dnia 19 kwietnia 2018 roku

artykuł nr 15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości i rozliczeń w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości i rozliczeń w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

Załączniki:
Informacja51 KB