artykuł nr 1

Projekty uchwał na LVIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 grudnia 2022 r.

artykuł nr 2

Projekty uchwał na LVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 7 grudnia 2022 r.

artykuł nr 3

Projekty uchwał na LVI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 listopada 2022 r.

artykuł nr 4

Projekty uchwał na LV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 października 2022 r.

artykuł nr 5

Projekty uchwał na LIV sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 września 2022 r.

Załączniki:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 - 2029MB
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022MB
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których Gmina Sokolniki jest organem prowadzącym, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw222 KB
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nowy Ochędzyn873 KB
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki672 KB
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaMB
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania164 KB