artykuł nr 1

Wykonanie usługi - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pod nazwą : Przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczna w miejscowości Walichnowy

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dostawy

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Urzędu Gminy w Sokolnikach wraz z ich dostawą

artykuł nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminu Sokolniki na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 r, wraz z prognozą oddziaływania programu na środowisko oraz uwzględnieniem uwag i wniosków zebranych podczas procedury opracowywania przedmiotowego dokumentu
artykuł nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie usługi - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie usługi koparką - budowa linii wodociągowej w Walichnowach ul. Naramska

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych