artykuł nr 1

Wykonanie usługi - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015

Zapraoszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamowienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

artykuł nr 2

Wykonanie dostawy - zakup materiałów wodociągowych na budowę linii wodociągowej Kopaniny - Górka

Zakup materiałów wodciągowych na potrzbnych na budowę linii wodociagowej w miejscowości Kopaniny - Górka

artykuł nr 3

Wykonanie usługi - projektu budowlanego na zadanie pod nazwą : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w miejscowości Sokolniki

Wykonanie usługi projektowej - projekt budowlany na zadania pod nazwą : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w miejscowości Sokolniki

artykuł nr 4

Wykonanie usługi - demontaż, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

Wykonanie usługi - demontaż, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znieruchomości należących do osób fizycznych zgodnie z adresami okreslonymi w wykazie będącycm załącznikiem do umowy

artykuł nr 5

Wykonanie usługi - operatu szacunkowego

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami