artykuł nr 1

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

W związku z przeprowadzanymi w 2023 roku wyborami ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027 oraz zgodnie z ustaleniami Kolegium Sądu Okręgowego w Sieradzu, Rada Gminy Sokolniki dokona wyboru 1 ławnika  do orzekania w pozostałych sprawach w Sądzie Rejonowym w Wieluniu.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,
inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.


Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany
ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.


Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty, o których mowa powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Natomiast koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Rada Gminy Sokolniki dokona wyboru ławnika najpóźniej w październiku 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pok. Nr 7 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie wskazanego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.


Informacji dotyczących zgłaszania kandydatów na ławnika można uzyskać pod numerem telefonu 62 7845159/697064262 lub osobiście w budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach
pok. Nr 7 na I piętrze.