artykuł nr 1

Roboty budowlane - Termomodernizacja remizy OSP w Pichlicach

Termomodernizacja remizy OSP w Pichlicach

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania224 KB
Wezwanie do złożenia wyjaśnień - Zakład Remonotowo - Budowlany228 KB
ZP.1.8.2023 - Wezwanie do złożenia wyjaśnień - P.P.H.U. Tadeusz Pędziwiatr231 KB
ZP.1.10.2023 - Wezwanie do złożenia wyjaśnień - Lumagoku Sp. z o.o.210 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów Lumagoku Sp. z o.o.259 KB
Informacja z otwarcia ofert92 KB
Informacja o kwocie49 KB
ID 793206 - Karta postępowania - 559 KB
Zmiana treści ogłoszenia, zmiana treści SWZ220 KB
Wyjaśnienia treści SWZ241 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 31.07.2023 r.689 KB
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert 2023)BZP0033194/0138 KB
Karta postępowania ID 793206 (platforma zakupowa)58 KB
Specyfikacja Warunków Zamowienia - zmiana z 26.07.2023 r639 KB
Zmiana ogłoszenia 2023)BZP 00325498)01 z dnia 26.07.2023 r38 KB
Zmiana treści SWZ, zmiana treści ogłoszenia 220 KB
ID 793206 - Karta postępowania (platforma zakupowa)57 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00304636/01 z dnia 13.07.2023 r140 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia145 KB
Zał nr 1 do SWZ - Formularz oferty73 KB
Zał nr 2a do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 48 KB
Zał nr 2b do SWZ Oświadczenie o warunkach udziału w postepowania54 KB
Zał nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby51 KB
Zał nr 4 do SWZ - Wykaz robót124 KB
Zał nr 5 do SWZ - Wykaz osób126 KB
Zał nr 6 do SWZ - Projekt umowy410 KB
Przedmiar257 KB
OSP Pichlice - przedmiar robótMB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanychMB
Projekt techniczny OSP Pichlice instalacje techniczneMB
Projekt techniczny OSP Pichlice instalacje c.oMB
Projekt techniczny OSP PichliceMB
Załącznik do projektu architektoniczo-budowlanego OSP Pichlice129 KB
Projekt architektoniczno-budowlany OSP PichliceMB
Projekt zagospodarowania terenu OSP PichliceMB