główna zawartość
artykuł nr 6

Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Załączniki:
w sprawie diet radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów 116 KB
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 313 KB
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok GOKSiT w Sokolnikach 386 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki 89 KB
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 319 KB
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" 382 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 113 KB
artykuł nr 7

Projekty uchwał na XXV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 marca 2017 r.

artykuł nr 8

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 13 marca 2017 r.

Dostępne kategorie:
2015
2016
2017