Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Urząd Stanu Cywilnego

Informacja o sposobie załatwienia spraw

Informacje o sposobie załatwienia spraw dotyczącychstanu cywilnego, dowodów osobistych oraz ewidencji ludnościzamieszczone są na stronach internetowychMinisterstwaSpraw Wewnętrznych i Administracji: https://obywatel.gov.pl http://www.cpd.mswia.gov.pl/udostepnianie_danych/podmioty_prywatne%20_i_osoby_fizyczne Klauzuleinformacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - USC Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (prze...

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2019-01-16 12:25

2. Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki

Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie...

Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki Wywóz nieczystości ciekłych: 1. Usługi Transportowe Wywóz nieczystości płynnych Dariusz Okoń Biadaszki 4, 98-405 Galewice Tel. 600-651-326 2. Wywóz Nieczystości Wiesław Kubiak, Madej 4, 98-350 Biała Tel. 605-467-679 3. W.N.P. ANBADA Barbara Jastrząbek Biała Pierwsza 61, 98-350 Biała Tel. 691 559 531 4. Kółko Rolnicze w Naramicach 98-350 Biała Tel. 609 17...

Utworzony: 2010-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-01-16 10:57

3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Szczegółowe informacje dotyczące zezwolenia

WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Kserokopie: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem, Dokument potwierdzający prawo do posiadania środków transportu ( kserokopie dowodów rejestracyjnych...

Utworzony: 2009-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-16 10:56

4. Referat Finansów i Podatków

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2019-01-16 07:54

5. Referat Finansów i Podatków

Udzielenie ulgi inwestycyjnej

Udzielenie ulgi inwestycyjnej

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2019-01-16 07:50

6. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej

Wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej

Utworzony: 2019-01-10 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 13:30

7. Referat Oświaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 13:28

8. Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 14:00

9. Referat Organizacyjny

Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej ...

Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 13:57

10. Referat Organizacyjny

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 13:55

11. Referat Organizacyjny

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowany...

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 13:53

12. Rok 2019

Wykonanie dostawy - Hurtowy zakup z dostawą do Zamawiającego oleju napędowego

Hurtowy zakup z dostawą do Zamawiającego oleju napędowego

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 11:53

13. Podatek leśny

Rok 2019

Informacja wsprawie stawek podatku leśnego na 2019r. Zgodnie zart.4.ust.1 ustawy opodatku leśnym zdnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rokpodatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,9...

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 12:08

14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Utworzony: 2009-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 12:07

15. Podatek rolny

Rok 2019

Informacja wsprawie stawek podatku rolnego na 2019r. Podatek rolny w2019r.wynosi: - od 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych -równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli:130,00zł (2,5q x52,00zł), - od 1ha użytków rolnych -równowartość pieniężną 5q żyta czyli260,00zł (5q x52,00zł). Nowe zasady przeliczania użytków rolnych: - rowy –1 ha fiz. =0,2 haprzel. - grunty rolne zabudowane –1 ha fiz. =1 haprzel. - grunty zadrzewione izakrzewione na użytkach rolnych –1 ha fiz. =0...

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 11:23

16. Podatek od środków transportowych

Rok 2019

Informacja wsprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019r. W 2019r. obowiązują stawki podatku od środków transportowych zgodnie zzałącznikami do podanej niżejuchwały: Uchwała Nr XIV/64/2015zdnia 2grudnia2015r. Podatek jest płatny wdwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, wterminie do dnia15 lutegoido dnia15 wrześniadanego roku, na rachunekbankowy: Urząd Gminy Sokolniki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420 Sokolniki 749256 0004 4200 0114 30000010 ...

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 11:03

17. Podatek od nieruchomości

Rok 2019

Informacja wsprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019r. Podatek od nieruchomości w2019rokwynosi: 1/Odgruntów: a) związanych zprowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania wewidencji gruntów ibudynków -0,75 złod 1m2powierzchni; b)pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymijezior i zbiorników wodnych -4,17 złod 1hapowierzchni; c)pozostałych, wtym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego p...

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 10:17

18. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływow...

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Utworzony: 2019-01-10 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 11:46

19. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Utworzony: 2019-01-10 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 11:45

20. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrze...

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Utworzony: 2019-01-10 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 11:39