główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory Prezydenta RP 2020

Informacja dotycząca składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, uprzejmie informuję, że możliwe jest składanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych zarówno od indywidualnych zainteresowanych, jak i pełnomocników wyborczych komitetów bądź osób upoważnionych przez pełnomocnika, przesyłanych drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy pełnomocnika wyborczego pkw-101806@pkw.gov.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszał...

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 12:36

2. Wybory Prezydenta RP 2020

Ważne informacje dla wyborców

WAŻNE INFORMACJE DLA WYBORCÓW DOTYCZĄCE DOPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW ORAZ DO SPISU WYBORCÓW, A TAKŻE ZAŚWIADCZEŃ DO GŁOSOWANIA Wniosek o dopisanie do spisu wyborców oraz wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, złożony przed dniem pierwszego głosowania dotyczą zarówno pierwszego, jak i ewentualnego ponownego głosowania. Zatem wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie w nim ujęty także w...

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 12:26

3. Zapytania cenowe

Informacja o wyborze oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w dniu 20 marca 2020 r., zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, obejmującego „Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia”

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 10:38

4. Plan pracy i sprawozdania

Plan pracy komisji na 2020 rok

RAMOWY PLAN PRACY NA 2020 ROK MARZEC 2020 informacja na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska za 2019 rok; analiza sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2019 rok; plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2020 rok. KWIECIEŃ 2020 analiza sprawozdania z d...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 09:03

5. Decyzje środowiskowe

Zawiadomienie z dnia 18-03-2020 r.

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji

Utworzony: 2020-03-18 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 12:08

6. 2006

Uchwała Nr XXVI/162/06 Rady Gminy Sokolniki z dnia 18 maja 2006 r.

„UCHWAŁA Nr XXVI / 162 / 06 Rady Gminy Sokolniki z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z części nieruchomości położonej w Tyblach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 233 poprzez wyłączenie jej spod administracji Szkoły Podstawowej w Tyblach.” „Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr ...

Utworzony: 2006-08-02 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 14:12

7. 2006

Uchwała Nr XXIV/148/06 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 stycznia 2006 r.

„ Uchwała Nr XXIV /148 / 06 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2006 rok." „Na podstawie art.l8ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717 Nr 162 poz. 1568 z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r Nr 172 poz. 1441) oraz art.18...

Utworzony: 2006-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 11:23

8. 2005

Uchwała Nr XXIII/141/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2005 roku

Uchwala Nr XXIII /141 / 05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2005 rok." „Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109, 110, 124 ustawy z dnia 26 list...

Utworzony: 2006-02-02 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 10:22

9. 2005

Uchwała Nr XXII/140/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 grudnia 2005 roku

„ Uchwała Nr XX II /140 / 05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2005 rok." „Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art. 109, 110, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r...

Utworzony: 2006-01-12 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 10:10

10. 2005

Uchwała Nr XXII/139/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 grudnia 2005 roku

„Uchwała Nr XXII /139/ 2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 grudnia 2005 r w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje stanowiących pomoc de minimis". „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. N...

Utworzony: 2006-01-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 09:59

11. Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu G...

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433) wprowadzam od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sokolnikach: 1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego Referatu). 2. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klie...

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 09:26

12. 2005

Uchwała Nr XXI/130/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2005 roku

„Uchwała Nr XXI/130 /05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z części nieruchomości położonej w Pichlicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 704/1 poprzez wyłączenie jej spod administracji Szkoły Podstawowej w Pichlicach." „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz...

Utworzony: 2006-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 07:52

13. 2005

Uchwała Nr XXI/129/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2005 roku

„Uchwała Nr XXI/129/ 05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołniki. „Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz.1304, Nr 203 poz.1966, Nr 213 poz. 2081, z 2003 r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz.1845, z 200...

Utworzony: 2006-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 15:29

14. 2005

Uchwała Nr XXI/128/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2005 roku

„UCHWAŁA Nr XXI / 128 / 05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Gminy Sokolniki" „Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 102 poz.1055, N...

Utworzony: 2006-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 15:14

15. 2005

Uchwała Nr XVII/97/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2005 r.

„Uchwała Nr XVII/ 97/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sokolniki.” „Na podstawie art.3 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1...

Utworzony: 2005-05-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 09:41

16. 2005

Uchwała Nr XVII/93/05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2005 r.

„Uchwała Nr XVII / 93/ 05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania za 2004 rok Instytucji Kultury." „Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220: Nr 62, poz..558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz..1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116 poz.1203, Nr 167...

Utworzony: 2005-05-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 08:31

17. 2005

Uchwała Nr XVI/91/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005 r.

„Uchwała Nr XVI /91/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki.” „Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ...

Utworzony: 2005-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 08:07

18. 2005

Uchwała Nr XVI/90/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005 r.

„Uchwała Nr XVI/90/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie: Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Sokolniki.” „Na podstawie art. 70a ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 z 2003 r., Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 z 2004 r.), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marc...

Utworzony: 2005-05-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 07:58

19. 2005

Uchwała Nr XVI/89/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005r.

„Uchwała Nr XVI/89/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Sokolniki.” „Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 z 2003 r., Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 z 2004 r.), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z...

Utworzony: 2005-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 07:47

20. 2005

Uchwała Nr XVI/88/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005 r.

„Uchwała Nr XVI/88/ 2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokolniki.” „Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 z 2003 r., Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1...

Utworzony: 2005-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 07:37