Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

Kompetencje

Kontakt

Zarządzenia 2004-2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy

2019

2018

2017

2016

Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów

2019

2018

2017

2016

Rada Gminy

Przewodniczący Rady

Skład Rady

Regulamin

Plan Pracy Rady

Sesje

Kadencja 2018-2023

Sesje w poprzednich kadencjach

Projektowanie aktów normatywnych

Uchwały Rady Gminy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Projekty Uchwał

2015

2016

2017

Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023

Dyżury radnych

Kontakt z radnymi

Komisje Rady - kadencja 2018-2023

Komisja Rozwoju Gminy

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Posiedzenia komisji

Komisja Rewizyjna

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Posiedzenia komisji

Komisja skarg, wniosków i petycji

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Posiedzenia komisji

Komisje Rady - Archiwum

Komisja Rozwoju Gminy

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Posiedzenia komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Posiedzenia komisji

Uchwały komisji

Komisja Rewizyjna

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Posiedzenia komisji

Uchwały komisji

Komisja Rolnictwa

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy i działania

Posiedzenia komisji

Uchwały komisji

Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy

Posiedzenia komisji

Doraźna Komisja Statutowa

Przedmiot działania

Skład osobowy

Posiedzenia komisji

Zbiór aktów prawa miejscowego

Statut

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Budżet

Projekty

Uchwały Budżetowe

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

Podstawowe informacje o budżecie

2017

2016

2015

2014

2009

2008

2007

2006

2005

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Sprawozdania

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Sprawozdania archiwalne 2006-2013

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Sprawozdania archiwalne 2000-2005

Podatki

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata od posiadania psów

Inkaso

Opłata targowa

Informacje w sprawach podatków

Zwolnienia podatkowe

Strategie

Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki

Kadencja 2014 -2018

Kadencja 2010 -2014

Kadencja 2006 -2010

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium i plany

Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego

Ochrona środowiska

Wycinka drzew i krzewów

Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców

Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi

Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców

Rejestr działalności regulowanej

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Jednostki organizacyjne

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Kontakt

Kierownictwo

Dokumenty statutowe

Regulaminy

Sprawozdania

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

Zarządzenia

Kierownictwo

Statut

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Placówki Edukacyjne

SOŁECTWA

Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Sołectwo Bagatelka

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Góry

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Kopaniny

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Nowy Ochędzyn

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Pichlice

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Prusak

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Ryś

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Sokolniki

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Stary Ochędzyn

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Tyble

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Walichnowy

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Wiktorówek

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Sołectwo Zdzierczyzna

Statut

Sołtys

Rada Sołecka

Zebrania Wiejskie

Organizacje pozarządowe

Kontrole i audyty

Kontrole zewnętrzne

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Kontrole wewnętrzne

2014

2013

2012

2011

Audyty

2012

2011

Kontrola zarządcza

2013

2012

Oświadczenia majątkowe

Wójt

Sylwester Skrzypek

Urząd Gminy

Werbicka Maria

Zychla Elżbieta

Olek Aurelia

Renata Świeściak

Danuta Janiaczyk-Wolna

Kałuża Krystyna

Bagiński Bogusław

Ewa Bartosiewicz

Henryk Niedźwiecki

Rafał Barszczewski

Katarzyna Krzyżanowska

Małgorzata Krajewska

Barbara Sawicka

Lidia Beljulji

Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014

Depta Krzysztof

Domagała Zdzisława

Frankowski Jacek

Kowalczyk Aleksandra

Kowalczyk Grzegorz

Kowalczyk Sylwia

Lerka Grzegorz

Misiek Grzegorz

Otorowski Antoni

Rembecki Jarosław

Wójcik Jolanta

Kadłubek Agnieszka

Lerka Kamila

Jopek Ewa

Strzelczyk Marek

Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018

Bartosz Górka

Ewa Jopek

Agnieszka Kadłubek

Grzegorz Kowalczyk

Zbigniew Kowalczyk

Rafał Lasota

Gabriela Malik

Marek Małecki

Zdzisław Mielczarek

Adrian Niedźwiecki

Antoni Otorowski

Rafał Prukop

Jarosław Rembecki

Tomasz Rosiński

Radosław Szkudlarek

Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-2023

Bartosz Górka

Roman Jagielski

Agnieszka Kadłubek

Grzegorz Kowalczyk

Zbigniew Kowalczyk

Dariusz Kowalewski

Rafał Lasota

Marek Małecki

Zdzisław Mielczarek

Antoni Otorowski

Rafał Prukop

Jarosław Rembecki

Tomasz Rosiński

Bogdan Stanek

Radosław Szkudlarek

Dyrektorzy placówek oświatowych

Frankowska Anna

Suchy Olga

Mielczarek Ilona

Malinowska Mirosława

Pawlaczyk Renata

Jamróz Iwona

Michał Hącel

Anna Chojnacka

Marta Mieszała

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Wydmuch Barbara

Jaroch Cygan Mariola

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Siwik Zofia

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Aneta Możdżanowska

Beata Waniek

Wzory oświadczeń majątkowych

Rządowe Centrum Legislacji

Pomoc publiczna

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Ponowne wykorzystanie informacji

Redakcja Biuletynu

RODO