główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy (2)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Zarządzenia 2004-2015 (0)

2015 (94)

2014 (64)

2013 (70)

2012 (60)

2011 (76)

2010 (72)

2009 (59)

2008 (32)

2007 (30)

2006 (21)

2005 (30)

2004 (22)

Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy (0)

2020 (77)

2019 (68)

2018 (75)

2017 (48)

2016 (53)

Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów (0)

2020 (16)

2019 (20)

2018 (0)

2017 (23)

2016 (31)

Raport o stanie Gminy Sokolniki (0)

2020 (1)

2019 (1)

Rada Gminy (0)

Przewodniczący Rady (1)

Skład Rady (5)

Regulamin (1)

Plan Pracy Rady (1)

Sesje (0)

Kalendarium (0)

Planowane - harmonogram roczny (0)

Podsumowanie sesji (0)

Kadencja 2018-2023 (24)

Sesje w poprzednich kadencjach (78)

Uchwały Rady Gminy (1)

Uchwały Rady Gminy - archiwum (0)

2020 (12)

2019 (84)

2018 (65)

2017 (58)

2016 (57)

2015 (66)

2014 (52)

2013 (70)

2012 (59)

2011 (48)

2010 (76)

2009 (52)

2008 (56)

2007 (42)

2006 (67)

2005 (56)

2004 (32)

2003 (32)

2002 (23)

Projekty Uchwał (0)

2015 (3)

2016 (8)

2017 (8)

2018 (14)

2019 (16)

2020 (8)

Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023 (9)

Dyżury radnych (1)

Kontakt z radnymi (1)

Nagrania i transmisja obrad Rady Gminy (2)

System Rada dla Mieszkańców (1)

Komisje Rady - kadencja 2018-2023 (0)

Komisja Rozwoju Gminy (0)

Przedmiot działania (1)

Skład osobowy (1)

Plan pracy i sprawozdania (2)

Posiedzenia komisji (21)

Komisja Rewizyjna (0)

Przedmiot działania (1)

Skład osobowy (1)

Plan pracy i sprawozdania (2)

Posiedzenia komisji (10)

Komisja skarg, wniosków i petycji (0)

Przedmiot działania (1)

Skład osobowy (1)

Plan pracy i sprawozdania (0)

Posiedzenia komisji (7)

Doraźna komisja statutowa (0)

Przedmiot działania (1)

Skład osobowy (1)

Plan pracy i sprawozdania (0)

Posiedzenia komisji (5)

Komisje Rady - Archiwum (0)

Komisja Rozwoju Gminy (0)

Przedmiot działania (1)

Skład osobowy (1)

Plan pracy i sprawozdania (0)

Posiedzenia komisji (20)

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia (0)

Przedmiot działania (2)

Skład osobowy (4)

Plan pracy i sprawozdania (6)

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (0)

Przedmiot działania (2)

Skład osobowy (3)

Plan pracy i sprawozdania (6)

Posiedzenia komisji (0)

Uchwały komisji (0)

Komisja Rewizyjna (0)

Przedmiot działania (0)

Skład osobowy (4)

Plan pracy i sprawozdania (4)

Posiedzenia komisji (4)

Uchwały komisji (0)

Komisja Rolnictwa (0)

Przedmiot działania (2)

Skład osobowy (3)

Plan pracy i działania (4)

Posiedzenia komisji (0)

Uchwały komisji (0)

Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy (0)

Posiedzenia komisji (12)

Doraźna Komisja Statutowa (0)

Przedmiot działania (1)

Skład osobowy (1)

Posiedzenia komisji (3)

Zbiór aktów prawa miejscowego (1)

Statut (1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy (9)

Budżet (0)

Projekty (15)

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2020 (0)

Uchwały Budżetowe (0)

2020 (7)

2019 (16)

2018 (11)

2017 (9)

2016 (9)

2015 (1)

2014 (1)

2013 (1)

2011 (1)

Podstawowe informacje o budżecie (0)

2017 (3)

2016 (4)

2015 (5)

2014 (1)

2009 (4)

2008 (3)

2007 (3)

2006 (1)

2005 (1)

Sprawozdania (0)

Rok 2020 (3)

Rok 2019 (5)

Rok 2018 (4)

Rok 2017 (8)

Rok 2016 (6)

Rok 2015 (6)

Rok 2014 (4)

Sprawozdania archiwalne 2006-2013 (0)

Rok 2013 (5)

Rok 2012 (4)

Rok 2011 (9)

Rok 2010 (7)

Rok 2009 (5)

Rok 2008 (2)

Rok 2007 (2)

Rok 2006 (1)

Sprawozdania archiwalne 2000-2005 (6)

Rok 2001 (0)

Podatki (0)

Podatek od nieruchomości (10)

Podatek od środków transportowych (9)

Podatek rolny (9)

Podatek leśny (9)

Opłata od posiadania psów (1)

Inkaso (1)

Opłata targowa (3)

Informacje w sprawach podatków (6)

Zwolnienia podatkowe (1)

Strategie (7)

Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki (0)

Kadencja 2014 -2018 (42)

Kadencja 2010 -2014 (39)

Kadencja 2006 -2010 (32)

Zagospodarowanie przestrzenne (57)

Studium i plany (4)

Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego (3)

Ochrona środowiska (12)

Wycinka drzew i krzewów (1)

Decyzje środowiskowe (6)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia (86)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski (1)

Wydane decyzje (1)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki (0)

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (1)

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (1)

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców (1)

Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki (1)

Informacje o postępowaniach (2)

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną (1)

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (1)

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi (1)

Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców (1)

Rejestr działalności regulowanej (1)

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (0)

2020 rok (1)

2019 rok (1)

2018 rok (1)

2017 rok (1)

2016 rok (1)

2015 rok (1)

2014 rok (1)

2013 rok (2)

Program usuwania wyrobów zawierających azbest (8)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (1)

Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki (2)

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (5)

Kalendarz polowań zbiorowych (3)

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (4)

Jednostki organizacyjne (0)

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Dokumenty statutowe (3)

Regulaminy (1)

Sprawozdania (6)

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Zapytania cenowe (1)

RODO (4)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)

Kontakt (1)

Zarządzenia (6)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Ogłoszenia o naborze (1)

Zapytania cenowe (3)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

RODO (1)

Placówki Edukacyjne (5)

SOŁECTWA (0)

Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. (2)

Sołectwo Bagatelka (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (14)

Sołectwo Góry (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (12)

Sołectwo Kopaniny (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (12)

Sołectwo Nowy Ochędzyn (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (15)

Sołectwo Pichlice (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (13)

Sołectwo Prusak (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (15)

Sołectwo Ryś (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (12)

Sołectwo Sokolniki (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (21)

Sołectwo Stary Ochędzyn (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (14)

Sołectwo Tyble (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (12)

Sołectwo Walichnowy (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (22)

Sołectwo Wiktorówek (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (12)

Sołectwo Zdzierczyzna (0)

Statut (2)

Sołtys (3)

Rada Sołecka (3)

Zebrania Wiejskie (13)

Organizacje pozarządowe (36)

Kontrole i audyty (0)

Kontrole zewnętrzne (0)

2014 (1)

2013 (1)

2012 (1)

2011 (1)

2010 (1)

2009 (1)

Kontrole wewnętrzne (0)

2014 (1)

2013 (1)

2012 (1)

2011 (1)

Audyty (0)

2012 (1)

2011 (1)

Kontrola zarządcza (1)

2013 (1)

2012 (1)

Oświadczenia majątkowe (0)

Wójt (0)

Sylwester Skrzypek (11)

Urząd Gminy (0)

Werbicka Maria (1)

Zychla Elżbieta (1)

Olek Aurelia (6)

Renata Świeściak (1)

Danuta Janiaczyk-Wolna (1)

Kałuża Krystyna (2)

Bagiński Bogusław (2)

Ewa Bartosiewicz (8)

Henryk Niedźwiecki (4)

Rafał Barszczewski (1)

Katarzyna Krzyżanowska (5)

Małgorzata Krajewska (4)

Barbara Sawicka-Kanicka (3)

Lidia Beljulji (3)

Ryszard Grüner (3)

Aleksandra Kukawska (3)

Ewelina Kos (1)

Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 (0)

Depta Krzysztof (2)

Domagała Zdzisława (2)

Frankowski Jacek (2)

Kowalczyk Aleksandra (2)

Kowalczyk Grzegorz (2)

Kowalczyk Sylwia (2)

Lerka Grzegorz (2)

Misiek Grzegorz (2)

Otorowski Antoni (2)

Rembecki Jarosław (2)

Wójcik Jolanta (2)

Kadłubek Agnieszka (2)

Lerka Kamila (2)

Jopek Ewa (2)

Strzelczyk Marek (2)

Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 (0)

Bartosz Górka (6)

Ewa Jopek (6)

Agnieszka Kadłubek (6)

Grzegorz Kowalczyk (6)

Zbigniew Kowalczyk (6)

Rafał Lasota (6)

Gabriela Malik (6)

Marek Małecki (6)

Zdzisław Mielczarek (6)

Adrian Niedźwiecki (6)

Antoni Otorowski (6)

Rafał Prukop (9)

Jarosław Rembecki (6)

Tomasz Rosiński (6)

Radosław Szkudlarek (6)

Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-2023 (0)

Bartosz Górka (3)

Roman Jagielski (3)

Agnieszka Kadłubek (3)

Grzegorz Kowalczyk (3)

Zbigniew Kowalczyk (3)

Dariusz Kowalewski (3)

Rafał Lasota (3)

Marek Małecki (3)

Zdzisław Mielczarek (3)

Antoni Otorowski (3)

Rafał Prukop (3)

Jarosław Rembecki (3)

Tomasz Rosiński (3)

Bogdan Stanek (1)

Radosław Szkudlarek (3)

Henryk Niedźwiecki (2)

Dyrektorzy placówek oświatowych (0)

Frankowska Anna (6)

Suchy Olga (8)

Mielczarek Ilona (2)

Malinowska Mirosława (8)

Jamróz Iwona (5)

Michał Hącel (6)

Anna Chojnacka (3)

Marta Mieszała (3)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach (0)

Wydmuch Barbara (5)

Jaroch Cygan Mariola (7)

Ewa Szandała (4)

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki (0)

Siwik Zofia (7)

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki (0)

Aneta Możdżanowska (1)

Beata Waniek (7)

Wzory oświadczeń majątkowych (1)

Powszechny Spis Rolny 2020 (1)

Rządowe Centrum Legislacji (1)

Pomoc publiczna (0)

2020 (1)

2019 (1)

2018 (1)

2017 (0)

2016 (1)

2015 (2)

2014 (2)

2013 (1)

2012 (2)

Ponowne wykorzystanie informacji (1)

Redakcja Biuletynu (1)

Deklaracja dostępności (1)