główna zawartość
artykuł nr 1

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2020

artykuł nr 2

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2019

artykuł nr 3

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2018

artykuł nr 4

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2017

artykuł nr 5

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2016

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2016

Załączniki:
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o projekcie budżetu Gminy Sokolniki 650 KB
Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2016 rok 643 KB
Załącznik nr 14 - wydatki środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 r. 42 KB
Załącznik nr 13 - plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 10 KB
Załącznik nr 12 - dochody i wydatki na finansowanie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2016 rok 25 KB
Załącznik nr 11 - dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy na 2016 rok 20 KB
Załącznik nr 10 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 10 KB
Załącznik nr 9 - Plan wydatkow majątkowych do realizacji w 2016 r 119 KB
Załącznik nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy 36 KB
Załącznik nr 7 - przychody i rozchody w 2016 roku 21 KB
Załącznik nr 6 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok 25 KB
Załącznik nr 5 - plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 55 KB
Załącznik nr 4 - plan wydatków budżetu 262 KB
Załącznik nr 3 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 10 KB
Załącznik nr 2 - plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 68 KB
Załącznik nr 1 - plan dochodów budżetu 273 KB
Projekt uchwały 93 KB