Obwieszczenie Wójta Gminy w Sokolnikach z dnia 02.01.2014 r

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wezwania pełnomocnika firmy ES Sunfield Sp zoo, ul. malczewskiego 26, 71 - 612 Szczecin do złożenia wyjasnień i uzupełnień do karty informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie farmy wiatrowej, EW Sokolniki o łącznej mocy do 80 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Sokolniki.


Dostępne podkategorie:
Wycinka drzew i krzewów
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców
Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi
Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców
Rejestr działalności regulowanej
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki
Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi