główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII/140/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 grudnia 2005 roku

„ Uchwała Nr XX II /140 / 05

 

Rady Gminy Sokolniki

 

z dnia 6 grudnia 2005 r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2005 rok."

 

„Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 102 poz.1055,  Nr 116 poz.1203) oraz art. 109, 110, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874,  Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje;"

 

W  uchwale Nr XVII / 95 / 05 Rady Gminy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 6 / 05 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2005 r.

2. Zarządzeniem Nr 11 / 05 Wójta Gminy z dnia 30 kwietni 2005 r.

3. Zarządzeniem Nr 14/05 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2005 r.

4. Zarządzeniem Nr 18 / 05 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.

5. Uchwała Nr XIX / 113 / 05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 5 lipca 2005 r.

6. Uchwała Nr XX/126/05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 5 lipca 2005 r.

7.Zarządzenie Nr 26/ 05 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28 września 2005 r.

8.Zarządzenie Nr 28/ 05 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 października 2005 r.

9. Zarządzenie Nr 31/ 05 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2005 r.

§ 1. 1. W §1 - zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę 88.138,- zmniejsza dochody budżetu o kwotę 372.296,- do kwoty 10.315.349,- w tym dotacja na zadania zlecone 835.298,-

 

2. W § 2 - zmniejsza wydatki o 1.789.337,-, zwiększa wydatki o kwotę 161.710,-do kwoty 9.589.552,- w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 835.298,-

§ 2. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XVII / 95 / 05 z dnia 31 marca 2005 roku wprowadza następujące zmiany:

Zwiększa dochody budżetu o łączną kwotę:   w zł 88.138 ,-

 

Dział   Rozdział   Paragraf   Kwota

700   70005 0750 10.000,-

758   75802 2750   76.678,-

 801   80110   0970   1.460,-

Zmniejsza dochody budżetu o łączną kwotę:   w zł  373.296,-

Dział Rozdział   Paragraf Kwota

900   90002 0830 366,-

900   90095 0830 371.930,-

 

 

§ 3. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI I / 95 / 05 z dnia 31 marca 2005 r. wprowadza następujące zmiany:

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę: w zł  1.789.337,-

 

 

 

 

 

 

 

Dział   Rozdział

 

 

 

Paragraf

 

 

 

Kwota

 

 

 

926   92605

 

 

 

6050

 

 

 

357.868,-

 

 

 

926   92605

 

 

 

6058

 

 

 

1.431.469-

 

 

 

Zwiększa wydatki budżetowe o

 

 

 

 

łączną kwotę: w zł

 

 

 

161.710,-

 

 

 

Dział Rozdział

 

 

 

Paragraf

 

 

 

Kwota

 

 

 

010   01030

 

 

 

2850

 

 

 

700,-

 

 

 

400  40002

 

 

 

4300

 

 

 

2.000,-

 

 

 

400   40002

 

 

 

6050

 

 

 

20.000,-

 

 

 

600   60095

 

 

 

4440

 

 

 

920,-

 

 

 

756   75647

 

 

 

4100

 

 

 

5.000,-

 

 

 

801 80110

 

 

 

4010

 

 

 

1.460,-

 

 

 

700   70005

 

 

 

4300

 

 

 

2.250,-

 

 

 

757 75702

 

 

 

8070

 

 

 

31.380,-

 

 

 

900   90001

 

 

 

6050

 

 

 

68.000,-

 

 

 

926   92605

 

 

 

2620

 

 

 

30.000,-

 

 

 

§ 4 Dokonanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami. / w zł /

Dział - Rozdział

 

 

 

§

 

 

 

Zmniejsza

 

 

 

Zwiększa

 

 

 

Plan po zmianie

 

 

 

600-60016

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000,-

 

 

 

34.600,-

 

 

 

750 - 75023

 

 

 

4210

 

 

 

5.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.300,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

10.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.000,-

 

 

 

754-75412

 

 

 

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000,-

 

 

 

13.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

1.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

1.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.409,-

 

 

 

754-75414

 

 

 

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220,-

 

 

 

420,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

220,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,-

801 -80101

 

 

 

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.000,-

 

 

 

969.234,-

 

 

 

801 -80110

 

 

 

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203,-

 

 

 

35.703,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.537,-

 

 

 

502.447,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.908,-

 

 

 

104.419,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434,-

 

 

 

14.134,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

22.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.023,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

1.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4350

 

 

 

1.700,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

 

1.200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,-

 

 

 

2.348,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

 

4.230,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.167,-

 

 

 

801 -80113

 

 

 

4170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200,-

 

 

 

1.200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

76.200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.800,-

 

 

 

851 -85154

 

 

 

4170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,-

 

 

 

350,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

1.350,-

 

 

 

 

 

 

 

 

18.015,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,-

 

 

 

2.000,-

 

 

 

 

852-85214

 

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

4.011,-

 

 

 

61.000,-

 

 

 

 

852 - 85295

 

 

 

4210

 

 

 

4.011,-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.989,-

 

 

 

 

          

§ 5. W § 3 dokonuje zmian w przychodach i rozchodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

 

§ 6. W § 4 wprowadza zmianę w kwotach i zakresie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. W § 5. 1. wprowadza zmianę w wykazie inwestycji do realizacji w 2005- roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

2. wprowadza zmianę w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

 

 

  Przewodniczący Rady

 

   Grzegorz Olszewski