główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII/139/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 grudnia 2005 roku

„Uchwała Nr XXII /139/ 2005

 

Rady Gminy Sokolniki

 

z dnia  6 grudnia  2005 r

 

 

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje stanowiących pomoc de minimis".

 

 

 

 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717,  Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102  poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Nr 172  poz.1441) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 i Nr 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966,  z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 9 poz. 959, Nr 123 poz.1291, z 2005 Nr 130 poz.1087, Nr 164 poz.1365, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz.1419, M.P z 2003 Nr 51 poz.804, z 2004 Nr 43 poz. 753, Nr 46 poz.794)

 

w związku z art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. .U. Nr 123 póz. 1291) mając na uwadze :

 

- konieczność tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Sokolniki oraz wspierania inwestycji w infrastrukturę gminną,

 

- zasady przyznawania pomocy publicznej, regulujące warunki dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej przyznawanej przedsiębiorcom,

 

- regulacje prawa europejskiego odnoszące się do pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym Rozporządzenie Komisji ( WE ) do pomocy w ramach zasady de minimis ( DZ. Urz.. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r. , str. 30 ) - zwane dalej „ Rozporządzeniem o pomocy de minimis"

 

 

Rada Gminy Sokolniki  uchwala , co następuje".

 

 

§1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1) grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zajęte przez przedsiębiorcę, który po raz pierwszy rozpocznie działalność gospodarczą na terenie Gminy Sokolniki .

 

2) nowo wybudowane lub dobudowane na terenie Gminy Sokolniki części budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajęte pod nie grunty.

 

2. Za nowo wybudowane lub dobudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa lub rozbudowa została zakończona w roku ubiegania się o zwolnienie , oraz w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc.

 

§ 2. 1. Zwolnienia, o których mowa w § l niniejszej uchwały, stanowią pomoc publiczną de minimis, I są udzielane na wniosek podatnika na podstawie decyzji organu podatkowego.

 

2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną określoną niniejszą uchwalą, jeżeli ogólna kwota pomocy de minimis przyznana w jakimkolwiek okresie trzech lat nie przekracza 100.000 EURO. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

 

§ 3.  1. Zwolnienie, o którym mowa w §  l  niniejszej uchwały, przysługuje na okres do trzech lat następująco: w pierwszym roku podatkowym  -   100%, drugim roku podatkowym - 75%, trzecim roku podatkowym -  50%.

 

Zwolnienie  przysługuje pod warunkiem nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat od momentu uzyskania zwolnienia (§ 2. l )

 

W przypadku ukończenia inwestycji w roku poprzedzającym złożenie wniosku , zwolnienie przysługuje z dniem l stycznia następnego roku. W pozostałych przypadkach poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku..

 

§ 4. l. Podstawą do udzielenia zwolnienia w podatku od nieruchomości jest złożony przez podmiot gospodarczy wniosek, do którego przedsiębiorca dołącza dokumenty stwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w mniejszej uchwale .

 

2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

 

3.Do wniosku należy dołączyć w szczególności :

 

1) dokument potwierdzający sytuację ekonomiczno - finansową przedsiębiorcy ( między innymi bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie podatkowe z działalności gospodarczej,

 

2) dokument potwierdzający nabycie gruntu ( między innymi akt notarialny),

 

3) dokument potwierdzający oddanie do użytku nowej inwestycji ( budynku , budowli) przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej

 

4) przedstawienia pełnej informacji o innej pomocy de minimis, otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat.

 

5) zaświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach z tytułu ZUS i podatków / Urząd Skarbowy /

 

4 . W roku wejścia w życie niniejszej uchwały wnioski można składać do 31 marca aby zwolnienie miało zastosowanie od l stycznia.

 

5. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie na wniosek organu udzielającego pomocy  - dodatkowych informacji niezbędnych dla jego oceny  oraz prawidłowego nadzorowania i monitorowania.

 

§ 5. Zwolnienie, o którym mowa w § l niniejszej uchwały, nie dotyczy:

 

1) działalności handlowej prowadzanej w obiektach przedsiębiorców o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2;

 

2) przedsiębiorców powstałych w wyniku przekształceń dotychczasowych przedsiębiorców ( podmiotów gospodarczych ),

 

3} spółek nowoutworzonych, które powstały w wyniku wydzielenia części majątku ze struktury organizacyjnej i prawnej jednego podmiotu i wniesienia majątku do spółki.

 

§ 6.Zwolnienia, o których mowa w § l niniejszej uchwały, nie dotyczą przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa , stanowiących dochód Gminy Sokolniki .

 

§ 7. Pomocy przewidzianej niniejszą uchwałą stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorcom we wszystkich sektorach , z wyjątkiem:

 

a)sektora przewozu rzeczy i osób oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu.;

 

b) pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem , mianowicie pomocy

 

związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów , ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi prowadzenia działalności wywozowej:

 

c) pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywożonymi.

 

§ 8.  l. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.

 

2. Z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej, w przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie ze stosownymi przepisami.

 

3. Przedsiębiorca, który w ustalonym terminie zawiadomi organ udzielający pomocy o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci do niego prawo od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

 

4. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia od podatku, traci do niego prawo, poczynając od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

 

5. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci do niego prawo za cały okres zwolnienia.

 

6. W przypadku wykorzystania pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową, do której stosuje się właściwe przepisy.

 

§ 9. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy za dany rok.

 

§ 10. 1.Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie, z mocą obowiązującą od l stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

  Grzegorz Olszewski