artykuł nr 1

Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 grudnia 2020 r.

Załączniki:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok259 KB
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok392 KB
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023MB
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok",324 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej82 KB
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały dotyczącej działań władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Sokolniki z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych121 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Sokolniki83 KB
w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania200 KB
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokMB
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029MB
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020827 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 - 2029826 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na XXVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 października 2020 r.

artykuł nr 3

Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 07 października 2020 r.

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 22 lipca 2020 r.

artykuł nr 5

Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 24 czerwca 2020 r.