artykuł nr 1

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2010 ROKU

Lp.
Oznaczenie organu kontrolnego Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Zapis z przeprowadzonej kontroli
1 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009r 10.05.2010r Protokół
2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Doraźna kontrola w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR w związku z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie pomocy finansowej złożonych w ramach PO SAPARD przez między innymi Gminę Sokolniki za okres 1.01.2002r-18.06.2010r 21.06.2010r – 9.07.2010r  
3 Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Sieradzu Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych 14.09.2010r – 21.09.2010r Protokół
Wystąpienie
4 Urząd Marszałkowski w Łodzi Kontrola operacji pn „Termomodernizacja budynku GOKSiT przy ul. Parkowej 1 w Sokolnikach” w celu stwierdzenia czy planowana lokalizacja operacji jest zgodna z miejscem realizacji operacji wskazanym we wniosku o przyznaniepomocy oraz załączonymi do wniosku dokumentami i czy załączone do wniosku o przyznanie pomocy kopie dokumentów są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu wnioskodawcy 16.09.2010r Raport
5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Kontrola terminowości i prawidłowości przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 1.01.2009r do 19.10.2010r 18.10.2010r – 19.10.2010r Protokół
Wystąpienie pokontrolne
6 Archiwum Państwowe w Kaliszu Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego w Sokolnikach 22.10.2010r Protokół

 

Dostępne kategorie:
2014
2013
2012
2011
2010
2009