artykuł nr 1

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - 2024 rok

W związku z ogłoszonym przez Wójta Gminy Sokolniki otwartym konkursem ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2024 r. zapraszamy do wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej

artykuł nr 2

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - 2023 rok

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy Sokolniki w 2023 roku będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

artykuł nr 3

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy Sokolniki w 2022 roku będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie