artykuł nr 6

Wykonanie robót budowlanych drogowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska (II postępowanie)

artykuł nr 7

Wykonanie robót budowlanych - Budowa strażnicy OSP w Sokolnikach - Etap I

Budowa strażnicy OSP w Sokolnikach - Etap I

artykuł nr 8

Wykonanie robót budowlanych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn Niwiska

artykuł nr 9

Wykonanie robót budowlanych drogowych - Remont ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wykonanie robót budowlanych drogowych - Remont ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego

artykuł nr 10

Wykonanie usługi - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sokolniki

Wykonanie usługi - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sokolniki

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500020143-N-2017 z dnia 29.08.2017 r279 KB
Informacja o terminie podpisania umów 9 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty175 KB
Wezwanie do złożenia dokumentów 103 KB
Wezwanie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny 45 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert103 KB
Zał nr 6 (po korokcie) - tabela nr 4 wykaz pojazdów223 KB
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , nr post.3)201744 KB
Odpowiedź na pytania do SIWZ nr post. 2)2017897 KB
Odpowiedź na pytania do SIWZ nr post. 1)2017511 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500003654-N-2017 z dnia 14.07.2017 r30 KB
Zał nr 6.8 - Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego327 KB
Zał nr 6.7 - Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego193 KB
Zał nr 6.6. - Wykaz majatku i inne dane Zamawiającego197 KB
Zał nr 6.5 - Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego286 KB
Zał nr 6.4 - Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego180 KB
Zał nr 6.3 - Wykaz majatku i inne dane Zamawiającego204 KB
Zał nr 6.2 - Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego315 KB
Zał nr 6.1 - Wykaz majatku i inne dane Zamawiającego189 KB
Zał nr 6 - Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego 120 KB
Zał nr 5 - Program ubezpieczenia MB
Zał nr 4b - Istotne postanowienia umowy - częśc III zamówienia 244 KB
Zał nr 4a - Istotne postanowienie umowy - częśc II zamówienia 341 KB
Zał nr 4 - Istotne postanowienia umowy - część I zamówienia 397 KB
zał nr 3 - Oświadczenie nr 345 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie nr 138 KB
Zał nr 1 - Formularz ofertowy330 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaMB
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi, nr 549265-N-2017595 KB