główna zawartość
artykuł nr 1

Harmonogram sesji Rady Gminy Sokolniki na 2020 rok

 

Lp.

 

Termin sesji

 

 

 

Tematyka

1.

Maj 2020

  1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie w 2019 roku”.

 

2.

Czerwiec 2020

1) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sokolniki za 2019 rok.

2) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok.

 

3.

Sierpień 2020

1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2020 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020.

4.

Październik 2020

1) Uchwalenie stawek podatków na 2021 rok.

2) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

3) Informacja Wójta Gminy Sokolniki dotycząca oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

4) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki dotycząca oświadczeń  majątkowych radnych za 2019 rok.

5) Wręczenie stypendiów edukacyjnych za wyniki w nauce i inne osiągnięcia najzdolniejszym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki w roku szkolnym 2019/2020.

 

5.

Listopad 2020

1) Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”.

6.

Grudzień 2020

  1. Uchwalenie budżetu Gminy Sokolniki na 2021 rok, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
  2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
  3. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

 

 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje.

artykuł nr 2

Harmonogram sesji Rady Gminy Sokolniki na 2019 rok

Lp.Terminy sesjiTematykaUwagi
1.Marzec 2019

1) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

2) Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2019 roku.

3) Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2019 rok.

 
2.Kwiecień 2019

1)   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2018 rok, w tym z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 za 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 2018 rok.

2) Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Sokolniki.

3) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2018 rok.

 
3.Maj 2019

1) Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.

 
4.Czerwiec 2019

1) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok.

2) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok.

 
5.Sierpień 20191) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 - 2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019. 
6.Październik 2019

1) Uchwalenie stawek podatków na 2020 rok.

2) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

3) Informacja Wójta Gminy Sokolniki
dotycząca oświadczeń majątkowych
za 2018 rok.

4) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki dotycząca oświadczeń  majątkowych radnych za 2018 rok.

5) Wręczenie stypendiów edukacyjnych za wyniki w nauce i inne osiągnięcia najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki w roku szkolnym 2018/2019.

 
7.

Listopad 2019

1) Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.

 
8.Grudzień 2019

1) Uchwalenie budżetu Gminy Sokolniki na 2020 rok, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

2) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

3) Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

 

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje.

artykuł nr 3

Plan Pracy Rady Gminy Sokolniki na 2016 rok

 

 

Lp. 

Terminy sesji 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

29 styczeń 2016 r. godz.13:00

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok.

 

 

2. 

30 marzec 2016 r. godz. 13:00

 1) Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za 2015 rok
i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2015 rok;

2) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2015 rok, w tym także z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 za 2015 rok oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 2015 rok;

3)Zatwierdzenie rocznych sprawozdań
 z działalności stałych komisji Rady Gminy Sokolniki za 2015 rok;

4) Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2016 rok.

 

 

3. 

29 kwiecień 2016 r. godz.13:00

1) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku;

2) Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy Sokolniki;

3) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
w Sokolnikach za 2015 rok;

4) Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2016 rok.

 

 

4. 

27 czerwiec 2016 r. godz.13:00

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach;

2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki;

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

4) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

 

 

5. 

29 sierpień 2016 r. godz.13:00

1)   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016
-2019, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu
i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za pierwsze półrocze 2016 roku.

 

 

6. 28 październik 2016 r. godz.13:00

1) Uchwalenie stawek podatków na 2017 rok,

 

2) Uchwalenie „Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok”,

3) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;

4) Informacja Wójta Gminy Sokolniki
dotycząca oświadczeń majątkowych
za 2015 rok,

5) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki dotycząca złożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych;

6) Wręczenie stypendiów najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

7. 29 grudzień 2016 r. godz. 13:00

1)   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki;

2) Uchwalenie budżetu Gminy na 2017 rok;

3) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.;

4) Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;

5) Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Sokolniki na 2017 rok;

6) Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2017 rok.

 

 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje. Do punktów stałych każdej sesji zgodnie z regulaminem pracy Rady Gminy Sokolniki należy: informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, informacja Przewodniczącego Rady Gminy
o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w okresie międzysesyjnym, rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał oraz pozostałe punkty, które także wynikają z regulaminu pracy Rady Gminy Sokolniki, takie jak: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

artykuł nr 4

Plan Pracy Rady Gminy Sokolniki na 2015 rok

 

 

Lp. 

Terminy sesji 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

29 styczeń 2015 r. godz.15:00

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2014 rok,

2) Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Sokolniki na 2015 rok,

3) Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2015 rok,

4) Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki

5) Uchwalenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 

 

2. 

26 marzec 2015 r. godz. 15:00

 1) Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2015 rok,

2) Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za 2014 rok i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2014 rok,

3) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2014 rok, w tym także z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 za 2014 rok oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 2014 rok,

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia /nie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok.

 

 

3. 

29 kwiecień 2015 r. godz.15:00

1) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku,

2) Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla Gminy Sokolniki,

3) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
w Sokolnikach za 2014 rok,

4) Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2015 rok,

 

 

4. 

26 czerwiec 2015 r. godz.15:00

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach,

2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki,

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
o tym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej),

4) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

 

 

5. 

27 sierpień 2015 r. godz.15:00

1)   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015
-2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu
i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za pierwsze półrocze 2015 roku.

 

 

6. 28 październik 2015 r. godz.15:00

1) Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok,

 

2) Uchwalenie „Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2015 rok”,

3) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz informacja o organizacji roku szkolnego 2015/2016,

4) Informacja Wójta Gminy Sokolniki
o złożonych oświadczeniach majątkowych
za 2014 rok,

5) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki o złożonych oświadczeniach majątkowych,

6) Wręczenie stypendiów najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

7. 30 grudzień 2015 r. godz. 15:00

1)   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,

5) Uchwalenie budżetu Gminy na 2016 rok,

6) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

7) Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,

8) Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Sokolniki na 2016 rok,

9) Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2016 rok,

10) Zatwierdzenie rocznych sprawozdań
 z działalności stałych komisji Rady Gminy Sokolniki za 2015 rok.

 

 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje. Do punktów stałych każdej sesji należy: informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w okresie międzysesyjnym, rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał oraz pozostałe punkty, które wynikają z regulaminu pracy Rady Gminy Sokolniki, takie jak: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 

  PRZEWODNICZĄCY RADY

  /-/ Rafał Prukop

 

artykuł nr 5

Plan Pracy Rady na 2014 rok

PLAN PRACY RADY GMINY SOKOLNIKI NA 2014 ROK

 

 

Lp. 

Terminy sesji 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

29 styczeń 2014 r. godz.14:00

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2013 rok

 

 

2. 

27 marzec 2014 r. godz. 14:00

 1) Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2014 rok,

2) Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za 2013 rok i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2013 rok,

3) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2013 rok, w tym także z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013 za 2013 rok oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 za 2013 rok,

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia /nie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok.

 

 

3. 

29 kwiecień 2014 r. godz.14:00

1) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku,

2) Ocena zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy Sokolniki,

3) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
w Sokolnikach za 2013 rok,

4) Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2014 rok,

5) Informacja o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Gminy Sokolniki w 2013 roku.

 

 

4. 

26 czerwiec 2014 r. godz.14:00

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach,

2)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki,

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
o tym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej),

4) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

 

 

5. 

28 sierpień 2014 r. godz.14:00

1)   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014
-2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu
i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za pierwsze półrocze 2014 roku.

 

 

6. 30 październik 2014 r. godz.14:00

1) Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok,

2) Uchwalenie „Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”,

3) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz informacja o organizacji roku szkolnego 2014/2015,

4) Informacja Wójta Gminy Sokolniki
o złożonych oświadczeniach majątkowych
za 2013 rok,

5) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok,

6) Wręczenie stypendiów najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014.

 

 

7. Listopad, Grudzień 2014 r.

1)   Podsumowanie kadencji 2010 – 2014,

2)   Pierwsza sesja nowo wybranej rady gminy (Informacja o przebiegu i wynikach wyborów samorządowych, ślubowanie radnych, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, powołanie komisji oraz określenie składów osobowych, informacja wójta o stanie mienia gminy),

3)   Ślubowanie Wójta Gminy Sokolniki, 

4)   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,

5) Uchwalenie budżetu Gminy na 2015 rok,

6) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

7) Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,

8) Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Sokolniki na 2015 rok,

9) Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2015 rok,

10) Zatwierdzenie rocznych sprawozdań
 z działalności stałych komisji Rady Gminy Sokolniki za 2014 rok.

 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje. Do punktów stałych każdej sesji należy: informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w okresie międzysesyjnym, rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał oraz pozostałe punkty, które wynikają z regulaminu pracy Rady Gminy Sokolniki, takie jak: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.