główna zawartość
artykuł nr 1

Kompetencje

 1.  Do zadań Wójta należy w szczególności: 
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu, 
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (zleconych oraz przejętych na podstawie porozumień),
  • opracowywanie projektów przepisów gminnych,
  • wydawanie zarządzeń i decyzji administracyjnych w sprawach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie radzie gminy. 
 3. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 6. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 7. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.