Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16.01.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 19.12.2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play wraz z wewnętrzną linią zasilająca. Inwestycja znajduje się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 321 położona w miejscowości Walichnowy, obręb geodezyjny 0010 Walichnowy, Gmina Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28.11.2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28.11.2018

Zawiadomienie z dnia 22.08.2018 r

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie zbiornika retencyjnego wody pitnej w SUW Walichnowy

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27.03.2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dot. wydania decyzji o środowiskowych zgodach na realizacją przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 05.02.2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Walichnowy, ul. Zacisze

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12.12.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie wydania decyzji nr 7/2017 znak RGK.6733.7.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na Budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami oraz demontaż fragmentu linii napowietrznej 0,4 kV zlokalizowana na działce nr ewidencyjny 85/3, 96, 100, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 102/9, 102/10 102/11, 102/12, 98/6, 98/7, 101/1, 101/2, 103, 104, 105, w miejscowości Gumnisko obręb 0007 Kolonia Sokolniki, Gmina Sokolniki.

Zawiadomienie z dnia 24.11.2017 r

Zawiadomienie z dnia 24.11.2017 r

Załączniki
Zawiadomienie   43.236 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 26.10.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie wydania deczyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na Budowie linii kablowej 0,4 kV oraz szafek pomiarowych - kablowych, zlokalizowana na działce nr ewidencyjny 129/3, 129/6, 129/4, 129/5, 85/3, 185 w miejscowości Zagórze, obręb geodezyjny Kolonia Sokolniki, Gmina Sokolniki.

Zawiadomienie z dnia 23.10.2017 r

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linni kablowej 0,4 kV oraz szafek pomiarowych - kablowych dla inwestycji znajdującej sie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 129/3,129/6,129/4, 129/5, 85/3,185 połozonych w miejscowości Zagórze, obręb geodezyjny Kolonia Sokolniki, Gmina Sokolniki.

Załączniki
Zawiadomienie   42.761 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 09.10.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolnikio wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami oraz ddemontazu fragmentu linii napowietrznej 0,4 kV. Inwestycja znajduje na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 85/3, 96, 100,102/1,102/2,102/3,102/4,102/5,102/6,102/7,102/8,102/9,102/10,102/11,102/11,98/6,98/7,

101/1,101/2, 103,104,105

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27.09.2017 r

Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz szafek pomiarowych - kablowych. Inwestycja znajduje się na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 129/3,129/4,129/6,129/5,85/3,185 połozonych w miejscowości Zagórze, obręb geodezyjnym Kolonia Sokolniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 26.09.2017 r

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie nawierzchni drogi Nowy Ochędzyn - Niwiska

Załączniki
Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki   56.137 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 26.09.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 26.09.2017 r

Załączniki
Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki   48.290 KB

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji Gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy zlokalizowanej na działkach będących własnością Generalanej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w miejscowości Walichniowy, działki nr 299, 410/1, 411/3 dla inwestora Gmina Sokolniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17.07.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie wydania deczyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na Budowie linii kablowej 0,4 kV zlokalizowanej na dz. nr 56/5,56/4,56/3,55,69,344/1 w miejscowości Wiktorówek, obręb 0010 Walichnowy, Gmina Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 10.07.2017 r

Obieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.07.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30.06.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na przebudowie nawierzchni drogi Nowy Ochędzyn - Niwiska w zakresie przebudowy przepustu pod drogą na przepust z rur PEHD o średnicy 50 cm i długości 10,0 m ze ściankami betonowymi, umocnienie rowu drogowego płytami ażurowymi, budowa wpustu i przykanalikami z wylotem do rowu drogowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na połączeniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 514/1,333/5,329/1, położnych w miejscowości Nowy Ochędzyn, obręb geodezyjny Ochędzyn Nowy, Gmina Sokolniki

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego polegającego na Przebudowie budynku mieszkalnego ze zmiana sposobu użytkowania na "Dzienny Punkt Seniora" znajdującej się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 230 położonej w miejscowości Walichn owy, obręb geodezyjny Walichnowy, Gmina Sokolniki

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na nudowie linii kablowej 0,4kV dla inwestycji znajdującej sie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 56/5,56/4,56/3,55,69,344/1 położonych w miejscowości Wikotorówek, obręb geodezyjny Walichnowy Gmina Sokolniki

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyujnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania pokoi noclegowych na poziomie I piętra na pomieszczenia edukacyjne, dla inwestycji znajdujące się na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 704/1, połozonej w miejscowości Pichlice, obręb Pichlice, Gmina Sokolniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 12.05.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu uzytkowania pokoi noclegowych na poziomie I piętra na pomieszczenia edukacyjne. Inwestycja znajduje sie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 704/1 położonej w miejscowości Pichlice, obręb geodezyjny Pichlice, gmina Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 12.05.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV. Inwestycja znajduje sie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 56/5,56/4,55,69,344/1 położonych w miejscowości Wiktorówek, obręb geodezyjny Walichnowy, Gmina Sokolnik

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12.05.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na "Dzienny Punkt Seniora". Inwestycja znajduje sie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 230 połozonej w miejscowości Walichnowy, obręb geodezyjny Walichnowy, Gmina Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 23.01.2017 r

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie sieci kanalizacji Gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy, obręb geodezyjny Walichnowy, Gmina Sokolniki dla inwestora: Gmina Sokolniki

Zawiadomienie z dnia 10.01.2017 r

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacyji Gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy obręb geodezyjny Walichnowy, Gmina Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28.11.2016 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji Gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy zlokalizowanej na działkach będących własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w miejscowości Walichnowy, obręb 0010 Walichnowy, Gmina Sokolniki, dz. nr ew. 299,410/1,411/3.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28.11.2016 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie sieci kanalizacji Gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy obręb geodezyjny Walichnowy, gmina Sokolniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22 listopada 2016 r.

Załączniki
obwieszczenie   248.139 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 25.10.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami do działek budowlanych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 173 położonej w miejscowości Sokolniki, obręb geodezyjny Kolonia Sokolniki, Gmina Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 25.08.2016 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV w miejscu kolizji wg WPS nr R/15011945 (32/MMP/2015) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 15 kV na odcinku słupa nr 2 do stacji transformatorowej nr 30922, demontaź linii napowietrznej na tym odcinku. Inwestycja znajduje się na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 640,641,642,376/1,376/6,380/6,514/1 położonych w miejscowości Nowych Ochędzyn, obręb geodezyjny Nowy Ochędzyn, Gmina Sokolniki.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Bagatelka i Walichnowy

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru położonego w sołectwie Bagatelka (obr. geod. Kolonia Sokolniki), dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar I) oraz dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar II) wraz ze sporządzonymi dla ich potrzeb
prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.), a także Uchwały Nr V/19/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Bagatelka, Uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar I), uchwałą Nr V/21/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar II), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • dla obszaru położonego w sołectwie Bagatelka (obr. geod. Kolonia Sokolniki),
  • dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar I),
  • dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar II)

wraz ze sporządzonymi dla ich potrzeb prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach: od 23 czerwca 2016r. do 14 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, w godz. od 9:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach przedmiotowych miejscowych planów wraz ze sporządzonymi dla ich potrzeb prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 6 lipca 2016r. w siedzibie tutejszego Urzędu od godz. 10 do godz. 11:30
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sokolniki, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@sokolniki.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektów planów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2016r., a do prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2016r.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Sokolniki.

Projekty planów i prognozy ich oddziaływania na środowisko dostępne są na stronie internetowej Gminy Sokolniki http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=19&x=84

Wójt Gminy Sokolniki
Sylwester Skrzypek

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 02.02.2016 r

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na Budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Zdzierczyzna, obręb 0012 Zdzierczyzna, Gmina Sokolniki, dz. nr ew 103, dla PPW "Góreccy" Jankowy 68, 63 - 604 baranów - pełnomocnika Inwestora Energa Operator SA Oddział w Kaliszu, Al.Wolności 8, 62 - 800 Kalisz

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28.12.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki,o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Zdzierczyzna, obręb 0012 Zdzierczyzna, Gmina Sokolniki, dz. nr ew. 103

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 06.11.2015 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w miejscowości Sokolniki zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 218/1,219/6,266,226/1,147,173 obręb 0007 Kolonia Sokolniki, Gmina Sokolniki, oraz dz. nr ew. 1594,1248/1,1245/1,1595/1,1595/2,1309,1235,1371/2 obręb 0001 Sokolniki, Gmina Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 19.10.2015 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacego na budowie linii kablowej 0,4 kV z przyłaczami do działek budowlanych wraz z demontażem linii napowietrznych nN na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 85/3, 97/1 do 97/7, 98/1 do 98/7, 101,95/2 położnych w miejscowości Gumnisko

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w sołectwie Bagatlka,obszaru położonego w Walichnowach (obszar i), (obszar II)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki


Studium.zip

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 24.03.2015 r

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2, położonej w miejscowości tyble, obręb geodezyjny Tyble

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 24.03.2015 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce oznaczonej numerem 279/6 położonej w miejscowości Wygladacze, obręb geodezyjny Wygladacze

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 08.04.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacego na budowie linii wodociagowej z rur pcv o długości około 1.320 mb wraz z przyłączami na działkach oznaczonych numerami : 38/1,10,32,39,46,30 połozonych w miejscowości Kopaniny - Górki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17.07.2013 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie rozpoczęcia budowy chodników ze żwiru mineralnego na działkach nr 215/6 i 215/8 położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 10.07.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie budowy linii wodociagowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowy Ochędzyn - Kopaniny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 05.07.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 03.07.2013 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia o długości 230 m z przyłączem kablowym długości 20 m, wysokości 10 m i złączem kablowym pomiarowym 1,2 m x 06 m x 0,3 m na działkach ewidencyjnych : 519, 663/4 obręb geodezyjny Pichlice

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 07 stycznia 2013 r, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 07 stycznia 2013 r, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczna w miejscowości Walichnowy na działce o numerze ewidencyjnym 212/3.

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 07.11.2012 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 07.11.2012 r, w sprawie wydania deczyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Kopaniny.

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.08.2012 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17.08.2012 r, w sprawie : budowy linii kablowej SN/nn, stacji STSR (1 szt.) oraz przyłącza kablowego w obrebie geodezyjnym Kolonia Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 08.08.2012 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 08.08.2012 r

Zawiadomienie Wójta Gminy Sokolniki

Zawiadomienie Wójta Gminy Sokolniki o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z rura ochronną dla kabla monitorujacego o średnicy do fi 225 pe o długości do 6 000 mb na terenie połozonych w obrebie Walichnowy - Prusak

Załączniki
Zawiadomienie   24.507 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 08-05-2012 r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.04.2012 r., Gminy Sokolniki u. M.J. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie linii wodociągowej w Sokolnikach przy ul. Kaliskiej o długości około 205 mb z rur pcv Ø 90 wraz z przejściem pod drogą powiatową .


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach, przy ul. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pokój nr 12.


Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach i stronie internetowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.04.2012 r., Gminy Sokolniki u. M.J. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii wodociągowej wraz zprzyłączami na odcinku Prusak - Walichnowy z rur pcv 090o długości około 890 mb i rur pe 0 40 o długości około 80 mb.


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach, przy ul. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pokój nr 12.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach i stronie internetowej.

Załączniki
Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki   19.741 KB

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie zbiorników retencyjnych w Leśnictwie Szustry, dla inwestora Lasów Państwowych

Załączniki
Obwieszczenie   20.198 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu WRS 44410B składającej się z wieży stalowej o wysokości 55,95 m, na której szczycie umieszczone będzie 6 anten sektorowych i 3 radiolinie oraz urządzeń sterujących umieszczonych na gruncie na działce o numerze 321 w miejscowości Walichnowy (obręb Walichnowy)

Załączniki
Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki   30.578 KB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów uzgadniających

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mobilnego węzła betoniarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 75/20 w miejscowości Walichnowy obręb geodezyjny Walichnowy.

Załączniki
Obwieszczenie   49.656 KB

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Załączniki
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy   47.000 KB