artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców

artykuł nr 2

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców

artykuł nr 3

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywatela Polski

artykuł nr 4

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowania imprez

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowania imprez

artykuł nr 5

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych