artykuł nr 1

Dostawa - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody

obrazek

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II240 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I154 KB
Informacja z otwarcia ofert82 KB
Informacja o kwocie , jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 138 KB
Ogłoszenie o zmianie 2023/S 202-63295367 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia zmiana z 14.10.2023 r.696 KB
Zmiana treści SWZ, zmiana treści ogłoszenia z dnia 17.10.2023 r195 KB
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia354 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 11.10.2023 r260 KB
Ogłoszenie 2023-OJS196-613061 z dnia 11.10.2023 r68 KB
Zmiana treści SWZ, zmiana treści ogłoszenia 135 KB
Przekrój A-A830 KB
Konstrukcja dachu 294 KB
Rzut konstrukcji111 KB
Zdjęcie 4MB
Zdjęcie 3MB
Zdjęcie 2MB
Zdjęcie MB
Wyjasnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia53 KB
Załącznik nr 9 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia92 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmiana z 21.09.2023 r. 692 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych dotyczących podstaw do wykluczenia 43 KB
Zmiana treści SWZ, zmiana treści ogłoszenia 245 KB
Wyjaśnienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia188 KB
Ogłoszenie o zmianie 2023/S 184-576866204 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 2023/S 175 - 548631 z dnia 12.09.2023 r172 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia 260 KB
Załącznik nr 1I do SWZ - Formularz oferty - dla CZĘŚCI I84 KB
Załącznik nr 1II do SWZ - Formularz oferty - dla CZĘŚCI II103 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ85 KB
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu46 KB
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby50 KB
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej45 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych dotyczących podstaw wykluczenia 43 KB
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw128 KB
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób127 KB
Załącznik nr 9 do SWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia - fotowoltaika92 KB
Załącznik nr 10 do SWZ - Szczegółowy Opis Zamówienia - wodomierze44 KB
Załącznik nr 11I do SWZ - Projekt umowy - fotowoltaika337 KB
Załącznik nr 11II do SWZ - Projekt umowy - wodomierze233 KB