artykuł nr 11

Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 12

Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 marca 2021 r.

Załączniki:
w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sokolniki137 KB
w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Walichnowy110 KB
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Walichnowy154 KB
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029795 KB
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021697 KB
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sokolniki środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku86 KB
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"308 KB
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2021 roku"362 KB
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok137 KB
w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność gminy Sokolniki nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne183 KB
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sokolniki637 KB
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie wydania opinii przez radę gminy w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski168 KB
uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Sokolniki94 KB
w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki131 KB
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w miesiącach kwiecień i maj 2020 r.637 KB
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki"609 KB
artykuł nr 13

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 18 stycznia 2021 r.