artykuł nr 1

Projekty uchwał na LXIX sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 grudnia 2023 r.

artykuł nr 2

Projekty uchwał na LXVIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 listopada 2023 r.

Załączniki:
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawaniaMB
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w SokolnikachMB
uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach318 KB
w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej w miejscowości Stary Ochędzyn498 KB
w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej w miejscowości Pichlice508 KB
w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej w miejscowości Pichlice505 KB
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zagospodarowania przestrzennego ul. Słonecznej w miejscowości Sokolniki, w części przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego656 KB
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"MB
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2023 - 20251,008 KB
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaMB
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028479 KB
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028464 KB
w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028842 KB
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości670 KB
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023MB
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 - 2029MB
artykuł nr 3

Projekty uchwał na LXVII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 26 października 2023 r.

artykuł nr 4

Projekty uchwał na LXVI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 6 września 2023 r.

artykuł nr 5

Projekty uchwał na LXV sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 17 lipca 2023 r.