artykuł nr 1

Wykonanie usługi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokolniki, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokolniki, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogi Ryś - Śmiecheń

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni drogi Ryś - Śmiecheń

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej

Wykonanie robót budowlanych - remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej


Docelowa organizacja ruchu.pdf

Projekt wykonawczy - etap I.pdf

Projekt wykonawczy - etapII.pdf

 

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane nr 167011-2016130 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty87 KB
Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy44 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty53 KB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty66 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert395 KB
Odpowiedź na zapytania131 KB
Zał nr 16 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)MB
Zał nr 12 - Kosztorys ofertowy - odwodnienie drogi gminnej Zagórze, ul. Parkowa177 KB
Zał nr 12 - Kosztorys ofertowy - przebudowa sieci wodociagowej w ul.Słonecznej w miejscowości Sokolniki 399 KB
Zał nr 11 - Kosztorys ofertowy-branża drogowa (ul. Zielona, Północna, Kusiaka, Staszica, Budowlanych, Parkowa48 KB
Zał nr 10 - Kosztorys ofertowy - branża drogowa (ul. Słoneczna, Parkowa, Zielona)63 KB
Zał nr 9 - Projekt budowlany - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w miejscowości SokolnikiMB
Zał nr 8 - Projekt umowyMB
Zał nr 7 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej42 KB
Wykaz osób, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia43 KB
Zał nr 5 - Wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnienie warunku o doświadczeniu40 KB
Zał nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 31 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu39 KB
Zał nr 2 - Karta gwarancyjna 153 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy 155 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, nr 98725-2016610 KB
artykuł nr 4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sztucznego lodowiska wraz z osprzętem i maszyna do czyszczenia lodu (rolba)

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż sztucznego lodowiska wraz z osprzętem i maszyny do czyszczenia lodu (rolba)

obrazek