artykuł nr 1

Dostawa - węgla kamiennego i pelletu drzewnego z...

ogłoszenie o podpisaniu umów
artykuł nr 2

Dostawa - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody

obrazek

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II240 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I154 KB
Informacja z otwarcia ofert82 KB
Informacja o kwocie , jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 138 KB
Ogłoszenie o zmianie 2023/S 202-63295367 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia zmiana z 14.10.2023 r.696 KB
Zmiana treści SWZ, zmiana treści ogłoszenia z dnia 17.10.2023 r195 KB
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia354 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 11.10.2023 r260 KB
Ogłoszenie 2023-OJS196-613061 z dnia 11.10.2023 r68 KB
Zmiana treści SWZ, zmiana treści ogłoszenia 135 KB
Przekrój A-A830 KB
Konstrukcja dachu 294 KB
Rzut konstrukcji111 KB
Zdjęcie 4MB
Zdjęcie 3MB
Zdjęcie 2MB
Zdjęcie MB
Wyjasnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia53 KB
Załącznik nr 9 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia92 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmiana z 21.09.2023 r. 692 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych dotyczących podstaw do wykluczenia 43 KB
Zmiana treści SWZ, zmiana treści ogłoszenia 245 KB
Wyjaśnienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia188 KB
Ogłoszenie o zmianie 2023/S 184-576866204 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 2023/S 175 - 548631 z dnia 12.09.2023 r172 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia 260 KB
Załącznik nr 1I do SWZ - Formularz oferty - dla CZĘŚCI I84 KB
Załącznik nr 1II do SWZ - Formularz oferty - dla CZĘŚCI II103 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ85 KB
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu46 KB
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby50 KB
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej45 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych dotyczących podstaw wykluczenia 43 KB
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw128 KB
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób127 KB
Załącznik nr 9 do SWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia - fotowoltaika92 KB
Załącznik nr 10 do SWZ - Szczegółowy Opis Zamówienia - wodomierze44 KB
Załącznik nr 11I do SWZ - Projekt umowy - fotowoltaika337 KB
Załącznik nr 11II do SWZ - Projekt umowy - wodomierze233 KB
artykuł nr 3

Roboty budowalne - Termomodernizacji remizy OSP w Pichlicach (2 postępowanie)

Roboty budowlane - Termomodernizacja remizy OPS w Pichlicach (2 postępowanie)

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej (ul. Aleja) w miejscowości Walichnowy

Droga gminna w miejscowości Walichnowy, ul. Aleja o długości 0,207 km

artykuł nr 5

Roboty budowlane - Termomodernizacja remizy OSP w Pichlicach

Termomodernizacja remizy OSP w Pichlicach

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania224 KB
Wezwanie do złożenia wyjaśnień - Zakład Remonotowo - Budowlany228 KB
ZP.1.8.2023 - Wezwanie do złożenia wyjaśnień - P.P.H.U. Tadeusz Pędziwiatr231 KB
ZP.1.10.2023 - Wezwanie do złożenia wyjaśnień - Lumagoku Sp. z o.o.210 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów Lumagoku Sp. z o.o.259 KB
Informacja z otwarcia ofert92 KB
Informacja o kwocie49 KB
ID 793206 - Karta postępowania - 559 KB
Zmiana treści ogłoszenia, zmiana treści SWZ220 KB
Wyjaśnienia treści SWZ241 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 31.07.2023 r.689 KB
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert 2023)BZP0033194/0138 KB
Karta postępowania ID 793206 (platforma zakupowa)58 KB
Specyfikacja Warunków Zamowienia - zmiana z 26.07.2023 r639 KB
Zmiana ogłoszenia 2023)BZP 00325498)01 z dnia 26.07.2023 r38 KB
Zmiana treści SWZ, zmiana treści ogłoszenia 220 KB
ID 793206 - Karta postępowania (platforma zakupowa)57 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00304636/01 z dnia 13.07.2023 r140 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia145 KB
Zał nr 1 do SWZ - Formularz oferty73 KB
Zał nr 2a do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 48 KB
Zał nr 2b do SWZ Oświadczenie o warunkach udziału w postepowania54 KB
Zał nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby51 KB
Zał nr 4 do SWZ - Wykaz robót124 KB
Zał nr 5 do SWZ - Wykaz osób126 KB
Zał nr 6 do SWZ - Projekt umowy410 KB
Przedmiar257 KB
OSP Pichlice - przedmiar robótMB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanychMB
Projekt techniczny OSP Pichlice instalacje techniczneMB
Projekt techniczny OSP Pichlice instalacje c.oMB
Projekt techniczny OSP PichliceMB
Załącznik do projektu architektoniczo-budowlanego OSP Pichlice129 KB
Projekt architektoniczno-budowlany OSP PichliceMB
Projekt zagospodarowania terenu OSP PichliceMB