artykuł nr 1

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2011 ROKU

Lp.
Oznaczenie organu kontrolnego Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Zapis z przeprowadzonej kontroli
1 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Sokolniki 9.05.2011 – 22.06.2011r Protokół
Wystąpienie
2 Urząd Marszałkowski w Łodzi Kontrola operacji pn „Z tradycją ku nowoczesności” – organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej w gminie Sokolniki” w celu stwierdzenia czy operacja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz dokumentacją załączoną do wniosku o płatność 6.06.2011 Raport
3 Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Łodzi Zbadanie przestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w szczególności w przedmiocie umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowej przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy Sokolniki w latach 1994-2007 wobec wytypowanych przez kontrolujących podmiotów gospodarczych 7.06.2011r – 2.09.2011r Protokół
4 Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi udzielonymi na podstawie umowy pożyczki z dnia 4.11.2010r zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów, jako Pożyczkodawcą a Gminą Sokolniki woj. Łódzkie, jako Pożyczkobiorcą za lata 2010-2011 14.07.2011r – 25.07.2011r
 
Protokół
Wynik kontroli
5 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Kontrola pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu terytorialnego 25.07.2011r – 31.08.2011r Protokół
Wystąpienie pokontrolne
6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie Kontrola stanu sanitarno-technicznego toalet ogólnodostępnych i ich dostępności dla petentów 12.08.2011r Protokół

 

Dostępne kategorie:
2014
2013
2012
2011
2010
2009