artykuł nr 1

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walichnowy oraz przebudowa ulicy Zielonej w Sokolnikach

Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walichnowy oraz przebudowa ulicy Zielonej w Sokolnikach

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty71 KB
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert14 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia12 KB
Zał nr 9 do SWZ - ID postępowania (NOWY) ważne18 KB
II ogłoszenie o zamówieniu159 KB
Informacja do Wykonawców (ważne)11 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 38 KB
Ogłoszenie o zamówieniu161 KB
SWZ334 KB
Zał nr 1 do SWZ - Dokumentacja Techniczna Walichnowy) Sokolniki11 KB
Zał nr 1.1 - Kosztorys ofertowy (Walichnowy)149 KB
Zał nr 1.2 - Projekt Stałej Organizacji Ruchu (Walichnowy)MB
Zał nr 1.3 - Projekt wykonawczy - branża drogowa (Walichnowy)MB
Zał nr 1.4 - Przedmiar robót DDD V-6 nowy (Walichnowy)222 KB
Zał nr 1.5 - STWiORB - branża drogowa (Walichnowy)731 KB
Zał nr 1.6 - Kosztorys ofertowy V-3 (Sokolniki)261 KB
Zał nr 1.7 - Projekt wykonawczy (Sokolniki)MB
Zał nr 1.8 - Przedmiar robót V-3 (Sokolniki)219 KB
Zał nr 1.9 - STWiORB - branża drogowa (Sokolniki)960 KB
Zał nr 1.10 - STWiORB - Kanalizacja deszczowa (Sokolniki)141 KB
Zał nr 2 - Projekt umowy354 KB
Zał nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego87 KB
Zał nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 57 KB
Zał nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu56 KB
Zał nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 23 KB
Zał nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych23 KB
Zał nr 8 do SWZ - Wykaz osób23 KB
Zał nr 9 do SWZ - ID postępowania18 KB
artykuł nr 2

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki

artykuł nr 3

Dostawa i montaż pracy śrubowo - talerzowej z flokulatorem oraz urządzenia do usuwania skratek i piasku z instalacją odtłuszczania oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach

Dostawa i montaż pracy śrubowo - talerzowej z flokulatorem oraz urządzenia do usuwania skratek i piasku z instalacją odtłuszczania oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach

artykuł nr 4

Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach (II postępowanie)

Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach

artykuł nr 5

Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach

Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach